Tạo Menu dọc cho nhãn, trang đặt ở Siderbar

Mặc định các nhãn, trang của Blogspot được hiển thị rất đơn điệu, nếu bạn muốn các nhãn hiển thị được đẹp hơn, bạn có thể tạo menu dọc cho nó, để tạo menu dọc các bạn phải dán code vào mã nguồn và một vào HTML/Javacrip.
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn Phần tử trang 
4. Chọn Thêm tiện ích (Add Widgrt) - thêm 1 tiện ích HTML/Javarscrip.
5. Dán đoạn code bên dưới vào
:
<div id="menulaber">
 <ul>
 <li><a href="#1">Link 1</a></li> 
 <li><a href="#2">Link 2</a></li> 
 <li><a href="#3">Link 3</a></li> 
 <li><a href="#4">Link 4</a></li> 
 <li><a href="#5">Link 5</a></li> 
 </ul>
 </div> 
6. Lưu tiện ích lại.
7. Tiếp theo các bạn định dạng CSS cho các menu của các bạn bằng cách:
 • Chọn Thiết Kế
 • Chọn Chỉnh sử HTML
 • Dưới đây là 25 mẫu nếu thích mẫu nào thì các bạn Copy đoạn CSS đó và dán vào trước thẻ ]]></b:skin>
Mẫu 1: 
Mã CSS
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #FFF; display: block; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-EIWl0LH5GGU/T3bNnVSveXI/AAAAAAAAAyM/3ify3MKYCm8/s1600/menu1-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 35px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-EIWl0LH5GGU/T3bNnVSveXI/AAAAAAAAAyM/3ify3MKYCm8/s1600/menu1-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 35px; } 
Mẫu 2:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #8D9179; display: block; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-RMcjxhKm1K4/T3bTXeZW_hI/AAAAAAAAAyo/9CS9tj7ni8M/s320/menu2-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current, #menulaber li a:active { color: #6C7250; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-RMcjxhKm1K4/T3bTXeZW_hI/AAAAAAAAAyo/9CS9tj7ni8M/s320/menu2-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; }
Mẫu 3:

CSS
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #FFF; display: block; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-6VOcn1yU-mA/T3bVtp48VpI/AAAAAAAAAy0/76SPv0e3XNk/s320/menu3-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 20px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-6VOcn1yU-mA/T3bVtp48VpI/AAAAAAAAAy0/76SPv0e3XNk/s320/menu3-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 20px; } 
Mẫu 4:
CSS
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; border: 1px solid #ccc; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #888; display: block; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-E8Ez5SN-ifw/T3bYGrhegQI/AAAAAAAAAzA/gseM-GIWUXE/s320/menu4-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 30px; } 
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current, #menulaber li a:active { color: #283A50; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-E8Ez5SN-ifw/T3bYGrhegQI/AAAAAAAAAzA/gseM-GIWUXE/s320/menu4-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 30px; }
Mẫu 5:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
 #menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
 #menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
 #menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #fff; display: block; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-HtSueKcKsZs/T3bZzNPKcMI/AAAAAAAAAzM/gfxu3AKjZaA/s320/menu5-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
 #menulaber li a:hover { color: #333; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-HtSueKcKsZs/T3bZzNPKcMI/AAAAAAAAAzM/gfxu3AKjZaA/s320/menu5-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 6:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #FFF; display: block; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-QkIyMqcyuyw/T3bbM7BmVXI/AAAAAAAAAzY/rgWnHS5aax4/s1600/menu6-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 30px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-QkIyMqcyuyw/T3bbM7BmVXI/AAAAAAAAAzY/rgWnHS5aax4/s1600/menu6-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 30px; } 
Mẫu 7:
CSS
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; border-style: solid solid none solid; border-color: #677D92; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #fff; display: block; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-I0zJdkgWBlk/T3bdQ2TxOfI/AAAAAAAAAzk/O95n9_uYS6E/s320/menu7-namkna-blogspot-com.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current { color: #283A50; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-I0zJdkgWBlk/T3bdQ2TxOfI/AAAAAAAAAzk/O95n9_uYS6E/s320/menu7-namkna-blogspot-com.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:active { color: #283A50; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-I0zJdkgWBlk/T3bdQ2TxOfI/AAAAAAAAAzk/O95n9_uYS6E/s320/menu7-namkna-blogspot-com.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 8:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; margin-top: 10px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #E5E8D4; display: block; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-OL8gPfgEdhc/T3b9Gq9_mPI/AAAAAAAAAzw/34DmKoJdYYY/s320/menu8-namkna-blogspot.gif); padding: 8px 0 0 10px; }
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current { color: #725033; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-OL8gPfgEdhc/T3b9Gq9_mPI/AAAAAAAAAzw/34DmKoJdYYY/s320/menu8-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; }
#menulaber li a:active { color: #fff; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-OL8gPfgEdhc/T3b9Gq9_mPI/AAAAAAAAAzw/34DmKoJdYYY/s320/menu8-namkna-blogspot.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 9:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; } #menulaber { width: 200px; margin: 10px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 22px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #666; display: block; background: url(http://1.bp.blogspot.com/-USVHn3SWBQE/T3b_VHzkwPI/AAAAAAAAAz8/HSo-JshWwAE/s320/menu9-namkna-blogspot.gif); padding: 10px 0 0 35px; }
#menulaber li a:hover { color: #000; background:  url(http://1.bp.blogspot.com/-USVHn3SWBQE/T3b_VHzkwPI/AAAAAAAAAz8/HSo-JshWwAE/s320/menu9-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 10px 0 0 35px; } 
Mẫu 10:
CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; }
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #C7377D; display: block; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-XFv1PNcaB2E/T3cA6D-txFI/AAAAAAAAA0I/WB5cUw9YHDQ/s320/menu10-namkna-blogspot.gif); padding: 8px 0 0 10px; }
#menulaber li a:hover { color: #C7377D; background: url(http://3.bp.blogspot.com/-XFv1PNcaB2E/T3cA6D-txFI/AAAAAAAAA0I/WB5cUw9YHDQ/s320/menu10-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 11:

CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; }
#menulaber { width: 200px; border-style: solid solid none solid; border-color: #D76100; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #9E3C02; display: block; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-M2fksr1fGqU/T3cCVuB8dqI/AAAAAAAAA0U/OcuzUo9BAOY/s1600/menu11-namkna-blogspot.gif); padding: 8px 0 0 30px; }
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current { color: #fff; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-M2fksr1fGqU/T3cCVuB8dqI/AAAAAAAAA0U/OcuzUo9BAOY/s1600/menu11-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 30px; }
#menulaber li a:active { color: #fff; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-M2fksr1fGqU/T3cCVuB8dqI/AAAAAAAAA0U/OcuzUo9BAOY/s1600/menu11-namkna-blogspot.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 30px; } 

Mẫu 12:

CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; }
#menulaber { width: 200px; margin-top: 10px; }
#menulaber li a { text-decoration: none; height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #777; display: block; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-8R9ujzMUK94/T3cFgCg0s0I/AAAAAAAAA0g/HjqHyiqQfpY/s1600/menu12-namkna-blogspot.gif); padding: 8px 0 0 20px; }
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current { color: #257EB7; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-8R9ujzMUK94/T3cFgCg0s0I/AAAAAAAAA0g/HjqHyiqQfpY/s1600/menu12-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 25px; }
#menulaber li a:active { color: #fff; background: url(http://2.bp.blogspot.com/-8R9ujzMUK94/T3cFgCg0s0I/AAAAAAAAA0g/HjqHyiqQfpY/s1600/menu12-namkna-blogspot.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 25px; } 
Mẫu 13:

 CSS:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; }
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid; border-color: #656556; border-size: 1px; border-width: 1px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #656556 ; display: block; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-LU-YDB0Dbpw/T3cHVryItZI/AAAAAAAAA0s/p9rRA7M8Gn0/s1600/menu13-namkna-blogspot.gif) ; padding: 8px 0 0 20px; }
#menulaber li a:hover { color: #474739; background: url(http://4.bp.blogspot.com/-LU-YDB0Dbpw/T3cHVryItZI/AAAAAAAAA0s/p9rRA7M8Gn0/s1600/menu13-namkna-blogspot.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 20px; } 
Mẫu 14:
#menulaber body { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; } 
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #3D261D; border-size: 1px; border-width: 1px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menu1 li a:visited { color: #E4D6CD; display: block; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7kFpTupI/AAAAAAAACqo/c2Bn0V6oL38/s800/menu1.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7kFpTupI/AAAAAAAACqo/c2Bn0V6oL38/s800/menu1.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 16:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #BCD2E6; border-size: 1px; border-width: 1px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #8BADCF; display: block; background: url(http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7tGEpoOI/AAAAAAAACq4/S0ZV4ChMjyg/s800/menu3.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover { color: #627EB7; background: url(http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7tGEpoOI/AAAAAAAACq4/S0ZV4ChMjyg/s800/menu3.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 18:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #889944; border-size: 1px; border-width: 1px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #889944; display: block; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze78f0F6lI/AAAAAAAACr4/FJiv57hTmXc/s400/menu11.gif); padding: 8px 0 0 25px; } 
#menulaber li a:hover { color: #889944; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze78f0F6lI/AAAAAAAACr4/FJiv57hTmXc/s400/menu11.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 27px; } 
Mẫu 19:
#menulaber { width: 20em; border-right: 1px solid #000; padding: 0 0 1em 0; margin-bottom: 1em; font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; /*'Trebuchet MS', 'Lucida Grande', Verdana, Arial, sans-serif;*/ font-size : 10px; background-color: #90bade; color: #333; } 
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; border: none; } 
#menulaber li { border-bottom: 1px solid #90bade; margin: 0; list-style: none; list-style-image: none; } 
#menulaber li a { display: block; padding: 5px 5px 5px 0.5em; border-left: 10px solid #1958b7; border-right: 10px solid #508fc4; background-color: #2175bc; color: #fff; text-decoration: none; width: 100%; } html>body #menulaber li a { width: auto; } #button li a:hover { border-left: 10px solid #1c64d1; border-right: 10px solid #5ba3e0; background-color: #2586d7; color: #fff; } 
#menulaber li #active { border-left: 10px solid #1c64d1; border-right: 10px solid #5ba3e0; background-color: #2586d7; color: #fff; }
Mẫu 20:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; border-style: solid solid none solid; border-color: #94AA74; border-size: 1px; border-width: 1px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #5E7830; display: block; background:  url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6WqpAYDI/AAAAAAAACpg/QVIqv0ABmSY/s800/menu1.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover, #menulaber li #current { color: #26370A; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6WqpAYDI/AAAAAAAACpg/QVIqv0ABmSY/s800/menu1.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:active { color: #26370A; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6WqpAYDI/AAAAAAAACpg/QVIqv0ABmSY/s800/menu1.gif) 0 -64px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 21:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #D8D5D1; border-size: 1px; border-width: 1px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #3688BA; display: block; background: url(http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7rt53jHI/AAAAAAAACqw/hHM-78iwjzI/s800/menu2.gif); padding: 8px 0 0 30px; } 
#menulaber li a:hover { color: #3688BA; background: url(http://lh5.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7rt53jHI/AAAAAAAACqw/hHM-78iwjzI/s800/menu2.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 32px; } 
Mẫu 22:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; border-style: none solid none solid; border-color: #D0D0D0; border-width: 1px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #777; display: block; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6h5GM5nI/AAAAAAAACqA/ukLum90DRAs/s800/menu5.gif); padding: 8px 25px 0 10px; text-align: right; } 
#menulaber li a:hover, #menu5 li #current { color: #fff; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6h5GM5nI/AAAAAAAACqA/ukLum90DRAs/s800/menu5.gif) 0 -32px; padding: 8px 25px 0 10px; text-align: right; } 
#menulaber li a:active { color: #fff; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze6h5GM5nI/AAAAAAAACqA/ukLum90DRAs/s800/menu5.gif) 0 -64px; padding: 8px 25px 0 10px; text-align: right; } 
Mẫu 23:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #FFF; display: block; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7yOQyjyI/AAAAAAAACrI/h0YliokmD28/s800/menu5.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7yOQyjyI/AAAAAAAACrI/h0YliokmD28/s800/menu5.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 24:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; } 
#menulaber img { border: none; } 
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; border-style: solid solid none solid; border-color: #000; border-size: 1px; border-width: 1px; } 
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; } 
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #CCC; display: block; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7wCsfFbI/AAAAAAAACrA/CQZ7RK4zKgQ/s800/menu4.gif); padding: 8px 0 0 10px; } 
#menulaber li a:hover { color: #FFF; background: url(http://lh3.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze7wCsfFbI/AAAAAAAACrA/CQZ7RK4zKgQ/s800/menu4.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 
Mẫu 25:
#menulaber ul { list-style: none; margin: 0; padding: 0; }
#menulaber img { border: none; }
#menulaber { width: 200px; margin: 10px; }
#menulaber li a { height: 32px; font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; margin: 0; font-size: 10pt; font-weight: bold; background: #FFF; height: 24px; text-decoration: none; }
#menulaber li a:link, #menulaber li a:visited { color: #4D4D4D; display: block; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze76mVADoI/AAAAAAAACrw/wjRC9Z4jrP4/s800/menu10.gif); padding: 8px 0 0 10px; }
#menulaber li a:hover { color: #FF9834; background: url(http://lh6.ggpht.com/_7wsQzULWIwo/Sze76mVADoI/AAAAAAAACrw/wjRC9Z4jrP4/s800/menu10.gif) 0 -32px; padding: 8px 0 0 10px; } 

6 NHẬN XÉT:

 1. Cám ơn bài viết này. Cho học Menu này nhé.
  Reply
 2. nhơ ko nhầm thì cái này chính dùng phần mềm CSS tab design v2.0 để tạo sẵn code
  tuy nhiên nếu biết code, thì chỉnh thêm chút cho nhẹ bớt.
  phần mềm thường rất hay cho nhiều thứ code hơi thừa thải.
  Reply
 3. @Thao Trinh Phần mềm không thể tạo các file ảnh thế này đâu bạn. Với các phần mềm CSS chỉ có thể viết code CSS và sử dụng mã màu thoi. Còn đây là dùng bracground bằng hình ảnh.
  Reply
 4. This comment has been removed by a blog administrator.
  Reply


 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com