Share code tuyết rơi đep ( chèn vào blog ....)

<script type="text/javascript">
/*
vui lòng tham gia vào trang www.anh24h.com!! ^^ :wub: 
*/

// Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
var snowmax=35

// Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
var snowcolor=new Array("#AAAACC","#DDDDFF","#CCCCDD","#F3F3F3","#F0FFFF")

// Thiết kế mặt chữ (font)
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")

// Thiết kế kiểu bông tuyết (ví dụ: * )
var snowletter="*"

// Thiết kế tốc độ rơi của tuyết (recommended values range from 0.3 to 2)
var sinkspeed=0.6

// Kích thước bông tuyết nè!
var snowmaxsize=22

// Kích thước lớn nhất của tuyết nè..
var snowminsize=8

// Thiết kế snowing-zone
// Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing 
// Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
var snowingzone=1

 /*
  //  * NO CONFIGURATION BELOW HERE *
*/

// Xin bạn đừng đụng đến phần dưới đây..
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent 
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/) 
var browserok=ie5||ns6||opera

function randommaker(range) {    
  rand=Math.floor(range*Math.random())
  return rand
}

function initsnow() {
  if (ie5 || opera) {
    marginbottom = document.body.clientHeight
    marginright = document.body.clientWidth
  }
  else if (ns6) {
    marginbottom = window.innerHeight
    marginright = window.innerWidth
  }
  var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] = 0;           
    lftrght[i] = Math.random()*15;     
    x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
    snow[i]=document.getElementById("s"+i)
    snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
    snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
    snow[i].style.fontSize=snow[i].size
    snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
    snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
    if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
    if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
    if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
    if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
    snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
    snow[i].style.left=snow[i].posx
    snow[i].style.top=snow[i].posy
  }
  movesnow()
}

function movesnow() {
  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] += x_mv[i];
    snow[i].posy+=snow[i].sink
    snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
    snow[i].style.top=snow[i].posy
    
    if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
      if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
      if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
      if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
      if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
      snow[i].posy=0
    }
  }
  var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}

for (i=0;i<=snowmax;i++) {
  document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
  window.onload=initsnow
}
</SCRIPT>
 

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ :   
  
TRUNG TÂM THIẾT KẾ WEBSITE - VCUPDESIGN
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika Nguyễn
Call me : 0919.08.3000 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr.Nguyễn Sơn
Call me : 0919083000 -   Email :   Setup247@Gmail.Com
Hỗ trợ yahoo 24/24 : pro_mikanguyen
Website : www.vcupdesign.com

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com