Tạo Cute Menu đẹp cho blogspot dạng trượt.Cute Menu

Ở bài này mình sẽ hướng dẫn cách tạo 1 menu dạng trượt đẹp.
Chú ý Menu ở bên trái màn hình

Rất đơn giản vào Thiết kế -> Chỉnh sửa HTML - >  Mở rộng Mẫu tiện ích - Tìm đến đoạn code

Chèn trước nó đoạn code sau:
<!--SIDE-MENU-STARTS--> 
<STYLE> 
<!-- A.ssmItems:link {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:hover {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:active {color:black;text-decoration:none;} A.ssmItems:visited {color:black;text-decoration:none;} //-->
</STYLE> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
 
//Static Slide Menu 6.5 � MaXimuS 2000-2001, All Rights Reserved.
//Site: http://www.absolutegb.com/maximus
//Script featured on Dynamic Drive (http://www.dynamicdrive.com)
 
//March 20th, 09'- Updated for IE8 compatibility
 
NS6 = (document.getElementById&&!document.all)
IE = (document.all)
NS = (navigator.appName=="Netscape" && navigator.appVersion.charAt(0)=="4")
 
tempBar='';barBuilt=0;ssmItems=new Array();
 
function truebody(){
return (document.compatMode!="BackCompat")? document.documentElement : document.body
}
 
moving=setTimeout('null',1)
function moveOut() {
if ((NS6||NS)&&parseInt(ssm.left)<0 || IE && ssm.pixelLeft<0) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveOut()', slideSpeed);slideMenu(10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}};
function moveBack() {clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', waitTime)}
function moveBack1() {
if ((NS6||NS) && parseInt(ssm.left)>(-menuWidth) || IE && ssm.pixelLeft>(-menuWidth)) {
clearTimeout(moving);moving = setTimeout('moveBack1()', slideSpeed);slideMenu(-10)}
else {clearTimeout(moving);moving=setTimeout('null',1)}}
function slideMenu(num){
if (IE) {ssm.pixelLeft += num;}
if (NS6) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num+"px";}
if (NS) {ssm.left = parseInt(ssm.left)+num; bssm.clip.right+=num;bssm2.clip.right+=num;}}
 
function makeStatic() {
if (NS||NS6) {winY = window.pageYOffset;}
if (IE) {winY = truebody().scrollTop;}
if (NS6||IE||NS) {
if (winY!=lastY&&winY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - YOffset + staticYOffset);}
else if (YOffset-staticYOffset+lastY>YOffset-staticYOffset) {
smooth = .2 * (winY - lastY - (YOffset-(YOffset-winY)));}
else {smooth=0}
if(smooth > 0) smooth = Math.ceil(smooth);
else smooth = Math.floor(smooth);
if (IE) bssm.pixelTop+=smooth;
if (NS6) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth+"px"
if (NS) bssm.top=parseInt(bssm.top)+smooth
lastY = lastY+smooth;
setTimeout('makeStatic()', 1)}}
 
function buildBar() {
if(barText.indexOf('<IMG')>-1) {tempBar=barText}
else{for (b=0;b<barText.length;b++) {tempBar+=barText.charAt(b)+"<BR>"}}
document.write('<td align="center" rowspan="100" width="'+barWidth+'" bgcolor="'+barBGColor+'" valign="'+barVAlign+'"><p align="center"><font face="'+barFontFamily+'" Size="'+barFontSize+'" COLOR="'+barFontColor+'"><B>'+tempBar+'</B></font></p></TD>')}
 
function initSlide() {
if (NS6){ssm=document.getElementById("thessm").style;bssm=document.getElementById("basessm").style;
bssm.clip="rect(0 "+document.getElementById("thessm").offsetWidth+" "+document.getElementById("thessm").offsetHeight+" 0)";ssm.visibility="visible";}
else if (IE) {ssm=document.all("thessm").style;bssm=document.all("basessm").style
bssm.visibility = "visible";}
else if (NS) {bssm=document.layers["basessm1"];
bssm2=bssm.document.layers["basessm2"];ssm=bssm2.document.layers["thessm"];
bssm2.clip.left=0;ssm.visibility = "show";}
if (menuIsStatic=="yes") makeStatic();}
 
function buildMenu() {
if (IE||NS6) {document.write('<DIV ID="basessm" style="visibility:hidden;Position : Absolute ;Left : '+XOffset+'px ;Top : '+YOffset+'px ;Z-Index : 20;width:'+(menuWidth+barWidth+10)+'px"><DIV ID="thessm" style="Position : Absolute ;Left : '+(-menuWidth)+'px ;Top : 0 ;Z-Index : 20;" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS) {document.write('<LAYER name="basessm1" top="'+YOffset+'" LEFT='+XOffset+' visibility="show"><ILAYER name="basessm2"><LAYER visibility="hide" name="thessm" bgcolor="'+menuBGColor+'" left="'+(-menuWidth)+'" onmouseover="moveOut()" onmouseout="moveBack()">')}
if (NS6){document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'"><TR><TD>')}
document.write('<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="'+(menuWidth+barWidth+2)+'px" bgcolor="'+menuBGColor+'">');
for(i=0;i<ssmItems.length;i++) {
if(!ssmItems[i][3]){ssmItems[i][3]=menuCols;ssmItems[i][5]=menuWidth-1}
else if(ssmItems[i][3]!=menuCols)ssmItems[i][5]=Math.round(menuWidth*(ssmItems[i][3]/menuCols)-1);
if(ssmItems[i-1]&&ssmItems[i-1][4]!="no"){document.write('<TR>')}
if(!ssmItems[i][1]){
document.write('<td bgcolor="'+hdrBGColor+'" HEIGHT="'+hdrHeight+'px" ALIGN="'+hdrAlign+'" VALIGN="'+hdrVAlign+'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'">&nbsp;<font face="'+hdrFontFamily+'" Size="'+hdrFontSize+'" COLOR="'+hdrFontColor+'"><b>'+ssmItems[i][0]+'</b></font></td>')}
else {if(!ssmItems[i][2])ssmItems[i][2]=linkTarget;
document.write('<TD BGCOLOR="'+linkBGColor+'" onmouseover="bgColor=\''+linkOverBGColor+'\'" onmouseout="bgColor=\''+linkBGColor+'\'" WIDTH="'+ssmItems[i][5]+'px" COLSPAN="'+ssmItems[i][3]+'"><ILAYER><LAYER onmouseover="bgColor=\''+linkOverBGColor+'\'" onmouseout="bgColor=\''+linkBGColor+'\'" WIDTH="100%" ALIGN="'+linkAlign+'"><DIV  ALIGN="'+linkAlign+'"><FONT face="'+linkFontFamily+'" Size="'+linkFontSize+'">&nbsp;<A HREF="'+ssmItems[i][1]+'" target="'+ssmItems[i][2]+'" CLASS="ssmItems">'+ssmItems[i][0]+'</DIV></LAYER></ILAYER></TD>')}
if(ssmItems[i][4]!="no"&&barBuilt==0){buildBar();barBuilt=1}
if(ssmItems[i][4]!="no"){document.write('</TR>')}}
document.write('</table>')
if (NS6){document.write('</TD></TR></TABLE>')}
if (IE||NS6) {document.write('</DIV></DIV>')}
if (NS) {document.write('</LAYER></ILAYER></LAYER>')}
theleft=-menuWidth;lastY=0;setTimeout('initSlide();', 1)}
 
//]]>
</script> 
<script type='text/javascript'> 
//<![CDATA[
 
/*
Configure menu styles below
NOTE: To edit the link colors, go to the STYLE tags and edit the ssm2Items colors
*/
YOffset=150; // no quotes!!
XOffset=0;
staticYOffset=30; // no quotes!!
slideSpeed=20 // no quotes!!
waitTime=100; // no quotes!! this sets the time the menu stays out for after the mouse goes off it.
menuBGColor="#ccc";
menuIsStatic="yes"; //this sets whether menu should stay static on the screen
menuWidth=150; // Must be a multiple of 10! no quotes!!
menuCols=2;
hdrFontFamily="verdana";
hdrFontSize="2";
hdrFontColor="white";
hdrBGColor="#4cab21";
hdrAlign="left";
hdrVAlign="center";
hdrHeight="15";
linkFontFamily="Verdana";
linkFontSize="2";
linkBGColor="white";
linkOverBGColor="#f2f2f2";
linkTarget="_top";
linkAlign="Left";
barBGColor="#e36d04";
barFontFamily="Verdana";
barFontSize="2";
barFontColor="white";
barVAlign="center";
barWidth=20; // no quotes!!
barText="CUTE MENU"; // <IMG> tag supported. Put exact html for an image to show.
 
///////////////////////////
 
/* Menu settings start */
 
// ssmItems[...]=[name, link, target, colspan, endrow?] - leave 'link' and 'target' blank to make a header
ssmItems[0]=["Menu"] //create header
ssmItems[1]=["Hỏi Đáp", "/p/hoi-dap.html", ""]
ssmItems[2]=["Quy Định", "/p/quy-dinh.html",""]
ssmItems[3]=["Liên hệ", "/p/contact.html", ""]

 
/* Menu settings end */
 
buildMenu();
 
//]]>
</script> 
<!--SIDE-MENU-STOPS--> 


Lưu ý đoạn code được tô đỏ tùy chỉnh sao cho phù hợp với blog của bạn. Chúc thành công.

 

Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com