Code tạo ảnh load ngang qua cực tuyệt

<div class="bright">
<div class="brighttitle"><a href="">Sản phẩm bán chạy</a></div>
<div class="brightcontent"><div class="demo1" align="center">


<script language="JavaScript1.2">
var logo_slideshow_width='122px'
var logo_slideshow_height='122px' //SET SLIDESHOW HEIGHT (set to largest image's height if multiple dimensions exist)
var logo_pause=3000 //SET PAUSE BETWEEN SLIDE (2000=2 seconds)
var logo_slidebgcolor="white"
var logo_dropimages=new Array()
var logo_droplinks=new Array()
var logo_title=new Array()
var img_width=new Array()
var img_height=new Array()
//SET IMAGE PATHS. Extend or contract array as needed
img_width[0]='120px'
img_height[0]='89px'
logo_dropimages[0]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1334117888.nv.jpg"
logo_droplinks[0]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1023&newlang=vietnamese"
logo_title[0]="Kaki lửng Zara 31"
img_width[1]='120px'
img_height[1]='114px'
logo_dropimages[1]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1334111585.nv.jpg"
logo_droplinks[1]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1016&newlang=vietnamese"
logo_title[1]="Anamosa R225"
img_width[2]='102px'
img_height[2]='114px'
logo_dropimages[2]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333949707.nv.jpg"
logo_droplinks[2]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1011&newlang=vietnamese"
logo_title[2]="SN69 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[3]='102px'
img_height[3]='114px'
logo_dropimages[3]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333949559.nv.jpg"
logo_droplinks[3]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1010&newlang=vietnamese"
logo_title[3]="SN68 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[4]='105px'
img_height[4]='114px'
logo_dropimages[4]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333949358.nv.jpg"
logo_droplinks[4]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1009&newlang=vietnamese"
logo_title[4]="SN67 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[5]='109px'
img_height[5]='114px'
logo_dropimages[5]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333949180.nv.jpg"
logo_droplinks[5]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1008&newlang=vietnamese"
logo_title[5]="SN66 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[6]='102px'
img_height[6]='114px'
logo_dropimages[6]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333949069.nv.jpg"
logo_droplinks[6]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1007&newlang=vietnamese"
logo_title[6]="SN65 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[7]='107px'
img_height[7]='114px'
logo_dropimages[7]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333948947.nv.jpg"
logo_droplinks[7]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1006&newlang=vietnamese"
logo_title[7]="SN64 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[8]='112px'
img_height[8]='114px'
logo_dropimages[8]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333948832.nv.jpg"
logo_droplinks[8]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=1005&newlang=vietnamese"
logo_title[8]="SN63 Sơmi Burberry"
img_width[9]='88px'
img_height[9]='114px'
logo_dropimages[9]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333424820.nv.jpg"
logo_droplinks[9]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=997&newlang=vietnamese"
logo_title[9]="SN61 Sơmi Abercombie&Fitch"
img_width[10]='120px'
img_height[10]='103px'
logo_dropimages[10]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333422770.nv.jpg"
logo_droplinks[10]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=996&newlang=vietnamese"
logo_title[10]="Áo polo Esprit 70"
img_width[11]='119px'
img_height[11]='114px'
logo_dropimages[11]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333422633.nv.jpg"
logo_droplinks[11]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=995&newlang=vietnamese"
logo_title[11]="Short Jeans Resource 24"
img_width[12]='89px'
img_height[12]='114px'
logo_dropimages[12]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333364336.nv.jpg"
logo_droplinks[12]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=994&newlang=vietnamese"
logo_title[12]="Áo polo Esprit 70"
img_width[13]='100px'
img_height[13]='114px'
logo_dropimages[13]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333175219.nv.jpg"
logo_droplinks[13]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=987&newlang=vietnamese"
logo_title[13]="Jeans Aeropostale "
img_width[14]='84px'
img_height[14]='114px'
logo_dropimages[14]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333174873.nv.jpg"
logo_droplinks[14]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=986&newlang=vietnamese"
logo_title[14]="Đầm ren Zara 110.1"
img_width[15]='90px'
img_height[15]='114px'
logo_dropimages[15]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333174386.nv.jpg"
logo_droplinks[15]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=983&newlang=vietnamese"
logo_title[15]="Vest Zara 14"
img_width[16]='89px'
img_height[16]='114px'
logo_dropimages[16]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333173489.nv.jpg"
logo_droplinks[16]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=982&newlang=vietnamese"
logo_title[16]="Vest Zara 13"
img_width[17]='120px'
img_height[17]='89px'
logo_dropimages[17]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333074630.nv.jpg"
logo_droplinks[17]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=981&newlang=vietnamese"
logo_title[17]="Áo thun MNG 69"
img_width[18]='85px'
img_height[18]='114px'
logo_dropimages[18]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333020186.nv.jpg"
logo_droplinks[18]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=980&newlang=vietnamese"
logo_title[18]="Áo thun Banana "
img_width[19]='81px'
img_height[19]='114px'
logo_dropimages[19]="http://quanaokieunga.com/uploads/shop/pic/small_1333017850.nv.jpg"
logo_droplinks[19]="http://quanaokieunga.com/modules.php?name=Shoping&op=display_product&pid=979&newlang=vietnamese"
logo_title[19]="Áo thun MNG 69.2"
var logo_preloadedimages=new Array()
for (p=0;p<logo_dropimages.length;p++){
logo_preloadedimages[p]=new Image()
logo_preloadedimages[p].src=logo_dropimages[p]
}
var logo_ie4=document.all
var logo_dom=document.getElementById
if (logo_ie4||logo_dom)
document.write('<div style="position:relative;width:'+logo_slideshow_width+';height:170px;overflow:hidden;"><div id="logo_canvas0" style="position:absolute;width:'+logo_slideshow_width+';height:170px;background-color:'+logo_slidebgcolor+';left:-'+logo_slideshow_width+'"></div><div id="canvas1" style="position:absolute;width:'+logo_slideshow_width+';height:170px;background-color:'+logo_slidebgcolor+';left:-'+logo_slideshow_width+';"></div></div>')
else
document.write('<a href="javascript:logo_rotatelink()" style="font-size:12px; font-family:Tahoma"><table><tr><td style="height:120px" valign="bottom"><img name="defaultslide" src="'+logo_dropimages[0]+'" border="0" width='+img_width[0]+' height='+img_height[0]+'></td></tr></table>'+logo_title[0]+'</a>')

var logo_curpos=parseInt(logo_slideshow_width)*(-1)
var logo_degree=10
var curcanvas="logo_canvas0"
var curimageindex=linkindex=0
var nextimageindex=1


function logo_movepic(){
if (logo_curpos<0){
logo_curpos=Math.min(logo_curpos+logo_degree,0)
tempobj.style.left=logo_curpos+"px"
}
else{

clearInterval(dropslide)
nextcanvas=(curcanvas=="logo_canvas0")? "logo_canvas0" : "canvas1"
tempobj=logo_ie4? eval("document.all."+nextcanvas) : document.getElementById(nextcanvas)
var slideimage='<table><tr><td style="height:120px" valign="bottom"><img src="'+logo_dropimages[curimageindex]+'" border="0" width='+img_width[20]+'  height='+img_height[curimageindex]+'></td></tr></table><span style="font-size:12px; font-family:Tahoma">'+logo_title[curimageindex]+'</span>'
tempobj.innerHTML=(logo_droplinks[curimageindex]!="")? '<a href="'+logo_droplinks[curimageindex]+'">'+slideimage+'</a>' : slideimage
nextimageindex=(nextimageindex<logo_dropimages.length-1)? nextimageindex+1 : 0
setTimeout("logo_rotateimage()",logo_pause)
}
}

function logo_rotateimage(){
if (logo_ie4||logo_dom){
resetit(curcanvas)
var crossobj=tempobj=logo_ie4? eval("document.all."+curcanvas) : document.getElementById(curcanvas)
crossobj.style.zIndex++
var temp='setInterval("logo_movepic()",50)'
dropslide=eval(temp)
curcanvas=(curcanvas=="logo_canvas0")? "canvas1" : "logo_canvas0"
}
else
document.images.defaultslide.src=logo_dropimages[curimageindex]
linkindex=curimageindex
curimageindex=(curimageindex<logo_dropimages.length-1)? curimageindex+1 : 0
}

function logo_rotatelink(){
if (logo_droplinks[linkindex]!="")
window.location=logo_droplinks[linkindex]
}

function resetit(what){
logo_curpos=parseInt(logo_slideshow_width)*(-1)
var crossobj=logo_ie4? eval("document.all."+what) : document.getElementById(what)
crossobj.style.left=logo_curpos+"px"
}

function logo_startit(){
var crossobj=logo_ie4? eval("document.all."+curcanvas) : document.getElementById(curcanvas)
crossobj.innerHTML='<a href="'+logo_droplinks[curimageindex]+'" style="font-size:12px; font-family:Tahoma"><table><tr><td style="height:120px" valign="bottom"><img src="'+logo_dropimages[curimageindex]+'" border="0" width='+img_width[curimageindex]+' height='+img_height[curimageindex]+'></td></tr></table>'+logo_title[curimageindex]+'</a>'
logo_rotateimage()
}

if (logo_ie4||logo_dom)
//window.onload=logo_startit
logo_startit();
else
setInterval("logo_rotateimage()",logo_pause)

</script>
</div></div>
</div>


Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com