[Updated] K14 - Pro Menu (với hiệu ứng prodown)

Lấy ý tưởng từ việc thực hiện demo cho bài viết Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống mình dự định sẽ updated thủ thuật lên bằng việc tạo các giao diện khác nhau cho menu khi xem ở các trang khác nhau, ví dụ như các trang label. Nhưng sau đó mình nhớ đến kênh14 cũng có menu như vậy (chỉ khác là không có dropdown) mà giao diện lại đẹp nữa, nên mình quyết định Rip menu này. Và ở bài này menu sẽ không có hiệu ứng dropdown, mình dự định sẽ thêm hiệu ứng dropdown trong thời gian tới.


Xem DEMO

Hình ảnh minh họa :

Updated: Đã cập nhật hiệu ứng sổ dọc cho menu, các bạn có thể xem ở bên dưới

Do làm biếng design giao diện cho nó, nên mình lấy hình nên bên kênh 14 về rồi fix lại để giới thiệu cho mọi người. Và sau đây là 1 số tính năng của nó :
- Tự động thay đổi giao diện của menu cho các trang định sẵn.
- có hiệu ứng trang hiện hành (current) trên menu.
- có 6 kiểu giao diện cho các lựa chọn để thay đổi.

Sau đây là các bước thực hiện :
- Tạo 1 widget HTML/javascript ở nơi muốn đặt menu (tốt nhất là trên headercủa blog), sau đó dán đoạn code bên dưới vào :
<style type="text/css">
#promenu ul li a:hover {text-decoration:none;}
#promenu {
background-repeat: repeat-x;
background-image: url(http://2.bp.blogspot.com/-CAiNwOD8ZxA/Tv31TJIe4kI/AAAAAAAACN0/7cd5Z_NcdV4/s400/1-6-bg.png);
width: 100%;
height: 32px;
}
.menu {
list-style: none;
width: 100%;
margin: auto!important;
}
.menu li {
float: left;
text-align: center;
padding:0!important;
}
.menu li a {
color: white;
}
.menu .active, .menu li:hover {
background-position: 0 -34px;
float: left;
}
.menu .active span, .menu span:hover {
background-position: 100% -34px;
float: left;
line-height: 30px;
height: 30px;
}
.menu li a span {
font: 12px/31px Tahoma;
font-weight: 700;
display: block;
text-align: center;
padding: 0 8px 0 9px;
}
.menusep {
background-position: 0 0;
height: 32px;
line-height: 32px;
width: 2px;
}
</style>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var style1=["0px","http://2.bp.blogspot.com/-jD-t7t4sj2o/Tvqdg0eQkKI/AAAAAAAACME/tLwUVbK60qM/s318/style1-sp.png"];
var style2=["-40px","http://2.bp.blogspot.com/-f16OTLOYr8E/TvqdhFEeJlI/AAAAAAAACMA/Yu09XevCqHs/s318/style2-sp.png"];
var style3=["-80px","http://2.bp.blogspot.com/-dEyh5KIz8fw/TvqdmGUVEeI/AAAAAAAACNE/e6kcm5Yp0dM/s318/style3-sp.png"];
var style4=["-120px","http://2.bp.blogspot.com/-2xZHcRiVK7s/TvqdiExbcqI/AAAAAAAACMg/iOGIMpuWO4c/s318/style4-sp.png"];
var style5=["-160px","http://2.bp.blogspot.com/-GGrN1FfltwU/Tvqdje5FCfI/AAAAAAAACMs/fRlPK4rFUns/s318/style5-sp.png"];
var style6=["-200px","http://2.bp.blogspot.com/-OrAhQGI__is/TvqdkKrM4kI/AAAAAAAACM8/dFaWRKt9Kns/s318/style6-sp.png"];

var m0=["http://demo.fandung.com","Home","home_id"];
var m1=["link_menu1","Menu1","m_id1"];
var m2=["link_menu2","Menu2","m_id2"];
var m3=["link_menu3","Menu3","m_id3"];
var m4=["link_menu4","Menu4","m_id4"];
var m5=["link_menu5","Menu5","m_id5"];
var m6=["link_menu6","Menu6","m_id6"];

var ttmenu = [m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6];

var n=ttmenu.length;
var list_menu=[];
var list_active=[];
var c_menu='';
var m_homepage='http://demo.fandung.com';
var h_cond=m_homepage+'/search';

var active_cond = location.href;
var home_cond=active_cond.split("?")[0];

var bg_pos='';
var sp_img='';

if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[2][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[3][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[4][0])!=-1) {bg_pos=style5[0];sp_img=style5[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[5][0])!=-1) {bg_pos=style6[0];sp_img=style6[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[6][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}

var mcss = document.createElement('style');
mcss.type = 'text/css';
mcss.innerHTML = '#promenu {background-position: 0 '+bg_pos+'} .menu li:hover, .menu .active, .menu .active span, .menusep, .menu span:hover {background-image: url('+sp_img+')}';
document.body.appendChild(mcss);

c_menu +='<div id="promenu"><ul class="menu">';

for (var i=0;i<n;i++) {

if ((home_cond==m_homepage)||(home_cond==h_cond)) {list_active[0]='class="active"';}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[i][0])!=-1) {list_active[i]='class="active"';} else {list_active[i]='';}

list_menu[i]='<li><a href="'+ttmenu[i][0]+'" '+list_active[i]+' id="'+ttmenu[i][2]+'"><span>'+ttmenu[i][1]+'</span></a></li>';
c_menu +=list_menu[i];
if (i<n-1) {c_menu +='<li class="menusep"> </li>';}
}
c_menu +='</ul></div>';
document.write(c_menu);

//]]>
</script>

Một vài hướng dẫn :
- Việc đầu tiên là thay http://demo.fandung.com thành tên miền của blog bạn, nhớ là không có dấu (/) theo sau tên miền.
- Để thêm menu, bớt menu, thay đổi tên hiển thị của menu, thay đổi link liên kết của menu,... các bạn chỉnh sửa ở đoạn code như bên dưới :
...
...
var m0=["http://demo.fandung.com","Home","home_id"];
var m1=["link_menu1","Menu1","m_id1"];
var m2=["link_menu2","Menu2","m_id2"];
var m3=["link_menu3","Menu3","m_id3"];
var m4=["link_menu4","Menu4","m_id4"];
var m5=["link_menu5","Menu5","m_id5"];
var m6=["link_menu6","Menu6","m_id6"];

var ttmenu = [m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6];
...
...
http://demo.fandung.com thay bằng địa chỉ trang chủ của blog bạn
link_menu1, link_menu2, ... là đia chỉ liên kết của các menu.
Menu1, Menu2, ... là tên hiển thị của các menu.
- nếu muốn thêm nhiều menu nữa thì các bạn thêm code tương tự như bên dưới :
...
...
var m0=["http://demo.fandung.com","Home","home_id"];
var m1=["link_menu1","Menu1","m_id1"];
var m2=["link_menu2","Menu2","m_id2"];
var m3=["link_menu3","Menu3","m_id3"];
var m4=["link_menu4","Menu4","m_id4"];
var m5=["link_menu5","Menu5","m_id5"];
var m6=["link_menu6","Menu6","m_id6"];
var m7=["link_menu7","Menu7","m_id7"];
var m8=["link_menu8","Menu8","m_id8"];


var ttmenu = [m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8];
...
...
- để tùy chọn style cho menu ở mỗi trang, các bạn chỉnh sửa ở đoạn code bên dưới :
...
...
if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[2][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[3][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[4][0])!=-1) {bg_pos=style5[0];sp_img=style5[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[5][0])!=-1) {bg_pos=style6[0];sp_img=style6[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[6][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}
...
...
ttmenu[1][0], ttmenu[2][0], ..., ttmenu[6][0] ; đây là các phần tử trong mảng 2 chiều ttmenu, tương ứng với địa chỉ liên kết của các menu : Menu1, Menu2, ..., Menu6
- ở trên menu0, tức là menu HOME mình cho style mặc định là style1. cùng style với các trang liên kết không có trong menu (ví dụ các trang archive hoặc trang bài viết, ...) , hoặc các liên kết không được chọn style để hiển thị.
- code trên sẽ được hình dung như bên dưới :
Menu0 ------ style1
Menu1 ------ style2
Menu2 ------ style3
Menu3 ------ style4
Menu4 ------ style5
Menu5 ------ style6
Menu6 ------ style2
Trang khác ------ style1
- Nếu muốn thay đổi style cho các trang, các bạn chỉ cần đổi tên style1, style2,...thành các style khác là được. tức là các vị trí trong code bên dưới :
...
...
if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[2][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[3][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[4][0])!=-1) {bg_pos=style5[0];sp_img=style5[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[5][0])!=-1) {bg_pos=style6[0];sp_img=style6[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[6][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}
...
...

- Nếu như có nhiều menu thì các bạn cứ thêm code như bên dưới để chọn style cho nó :
...
...
if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[2][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[3][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[4][0])!=-1) {bg_pos=style5[0];sp_img=style5[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[5][0])!=-1) {bg_pos=style6[0];sp_img=style6[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[6][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[7][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[8][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}

else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}
...
...
- lưu ý : ttmenu[7][0], và ttmenu[8][0] là liên kết của các Menu7, và Menu8
- nếu muốn chỉ 1 trang nào đó có giao diện đặc biệt khác với các trang còn lại (ở đây mình ví dụ là trang Menu1) thì đoạn code ở trên sẽ chỉ còn như bên dưới :
...
...
if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}
...
...
- Đoạn code trên có nghĩa là chỉ có trang Menu1 là có giao diện riêng biệt làStyle2, còn các trang khác sẽ có giao diện Style1.

Như vậy mình hướng dẫn đã xong. các bạn cứ test thử, nếu có trục trặc gì mình sẽ fix lại bài viết và cập nhật thêm hướng dẫn.

----- UPDATED -----
K14 - Promenu (với hiệu ứng sổ dọc)
- ở bản update này, mình sẽ cập nhật thêm tính năng thêm submenu cho menu chính. Tính năng này mình kết hợp từ bài viết "Tạo menu nằm ngang với hiệu ứng sổ dọc".
- Để thực hiện việc cập nhật này, các bạn phải xem lại bài viết Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống

Xem DEMO

Hình ảnh minh họa :

- Sau đây là code mẫu của thủ thuật đã updated, các bạn thực hiện theo hướng dẫn của bài này và bài Tạo Menu Thanh menu ngang có sổ dọc xuống để có thể chỉnh sửa lại từ code mẫu :
<script src="http://fandung.googlecode.com/svn/trunk/js/dropdown2.js" type="text/javascript"></script>

<style type="text/css">
#promenu ul li a:hover {text-decoration:none;}
#promenu {
background-repeat: repeat-x;
background-image: url(http://2.bp.blogspot.com/-CAiNwOD8ZxA/Tv31TJIe4kI/AAAAAAAACN0/7cd5Z_NcdV4/s400/1-6-bg.png);
width: 100%;
height: 32px;
}
.menu {
list-style: none;
width: 100%;
margin: auto!important;
}
.menu li {
float: left;
text-align: center;
padding:0!important;
}
.menu li a {
color: white;
height:30px;
display:block;
}
.menu .active, .menu li:hover {
background-position: 0 -34px;
float: left;
}

.menu .active span, .menu span:hover {
background-position: 100% -34px;
float: left;
line-height: 30px;
height: 30px;
}

.menu li a span {
font: 12px/31px Tahoma;
font-weight: 700;
display: block;
text-align: center;
padding: 0 8px 0 9px;
}
.menusep {
background-position: 0 0;
height: 32px;
line-height: 32px;
width: 2px;
}
.promenu_sub {
background-repeat: repeat-x;
background-image: url(http://2.bp.blogspot.com/-uScedrU5qn8/TwPW0bQZQmI/AAAAAAAACOE/YYAy3pE_uQQ/s240/1-6-bg_sub2.png);
margin-top:1px;
padding:1px;
color: #fff;;
margin: 1 1px;
padding: 7px 12px;
font-weight:bold;
font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px;
cursor:pointer;
border-top:1px solid #ededed;
}
</style>

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var style1=["0px","http://2.bp.blogspot.com/-jD-t7t4sj2o/Tvqdg0eQkKI/AAAAAAAACME/tLwUVbK60qM/s318/style1-sp.png"];

var style2=["-40px","http://2.bp.blogspot.com/-f16OTLOYr8E/TvqdhFEeJlI/AAAAAAAACMA/Yu09XevCqHs/s318/style2-sp.png"];

var style3=["-80px","http://2.bp.blogspot.com/-dEyh5KIz8fw/TvqdmGUVEeI/AAAAAAAACNE/e6kcm5Yp0dM/s318/style3-sp.png"];

var style4=["-120px","http://2.bp.blogspot.com/-2xZHcRiVK7s/TvqdiExbcqI/AAAAAAAACMg/iOGIMpuWO4c/s318/style4-sp.png"];

var style5=["-160px","http://2.bp.blogspot.com/-GGrN1FfltwU/Tvqdje5FCfI/AAAAAAAACMs/fRlPK4rFUns/s318/style5-sp.png"];

var style6=["-200px","http://2.bp.blogspot.com/-OrAhQGI__is/TvqdkKrM4kI/AAAAAAAACM8/dFaWRKt9Kns/s318/style6-sp.png"];

var m0=["http://demo.fandung.com","Home","home_id"];
var m1=["/search/label/Label1","Label1","id1"];
var m2=["/search/label/Label2","Label2","id2"];
var m3=["/search/label/Label3","Label3","id3"];
var m4=["/search/label/Label4","Label4","id4"];
var m5=["/search/label/Label5","Label5","id5"];
var m6=["/search/label/Label6","Label6","id6"];
var m7=["/search/label/Label7","Label7","id7"];
var m8=["/search/label/Label8","Label8","id8"];
var m9=["/search/label/Label9","Label9","id9"];

var ttmenu = [m0,m1,m2,m3,m4,m5,m6,m7,m8,m9];
var n=ttmenu.length;
var list_menu=[];
var list_active=[];
var c_menu='';
var m_homepage='http://demo.fandung.com/';
var h_cond=m_homepage+'search';

var active_cond = location.href;
var home_cond=active_cond.split("?")[0];

var bg_pos='';
var sp_img='';

if (active_cond.indexOf(ttmenu[1][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[2][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[3][0])!=-1) {bg_pos=style4[0];sp_img=style4[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[4][0])!=-1) {bg_pos=style5[0];sp_img=style5[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[5][0])!=-1) {bg_pos=style6[0];sp_img=style6[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[6][0])!=-1) {bg_pos=style2[0];sp_img=style2[1];}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[7][0])!=-1) {bg_pos=style3[0];sp_img=style3[1];}
else {bg_pos=style1[0];sp_img=style1[1];}

var mcss = document.createElement('style');
mcss.type = 'text/css';
mcss.innerHTML = '#promenu, .promenu_sub {background-position: 0 '+bg_pos+'} .menu li:hover, .menu .active, .menu .active span, .menusep, .menu span:hover {background-image: url('+sp_img+')}';
document.body.appendChild(mcss);

// submenu
function otab(){document.write('<table border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" cellspacing="0" cellpadding="0">');}

function submn(submn_link,submn_text){ document.write('<tr><td onmouseover="this.style.background=\'url(http://2.bp.blogspot.com/-CAiNwOD8ZxA/Tv31TJIe4kI/AAAAAAAACN0/7cd5Z_NcdV4/s400/1-6-bg.png) repeat-x 0 '+bg_pos+'\'" onmouseout="this.style.background=\'url(http://2.bp.blogspot.com/-uScedrU5qn8/TwPW0bQZQmI/AAAAAAAACOE/YYAy3pE_uQQ/s240/1-6-bg_sub2.png) repeat-x 0 '+bg_pos+'\'" class="promenu_sub" onclick="window.location.href=\''+submn_link+'\'">'+submn_text+'</td></tr>');}

function ctab(){document.write('<\/table>');}

function otab(child_id){document.write('<table id="' + child_id +'" border="0" bordercolor="#999" style="background-color: #FFF" cellspacing="0" cellpadding="0">');}

//submenu

c_menu +='<div id="promenu"><ul class="menu">';

for (var i=0;i<n;i++) {

if ((home_cond==m_homepage)||(home_cond==h_cond)) {list_active[0]='class="active"';}
else if (active_cond.indexOf(ttmenu[i][0])!=-1) {list_active[i]='class="active"';} else {list_active[i]='';}

list_menu[i]='<li><a href="'+ttmenu[i][0]+'" '+list_active[i]+' id="'+ttmenu[i][2]+'"><span>'+ttmenu[i][1]+'</span></a></li>';
c_menu +=list_menu[i];
if (i<n-1) {c_menu +='<li class="menusep"> </li>';}
}
c_menu +='</ul></div>';
document.write(c_menu);

//]]>
</script>

<script type="text/javascript">
otab("id1_child");
submn('link_submenu1.1','Submenu 1.1');
submn('link_submenu1.2','Submenu 1.2');
ctab();
at_attach("id1", "id1_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id2_child");
submn('link_submenu2.1','Submenu 2.1');
ctab();
at_attach("id2", "id2_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id3_child");
submn('link_submenu3.1','Submenu 3.1');
ctab();
at_attach("id3", "id3_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id4_child");
submn('link_submenu4.1','Submenu 4.1');
submn('link_submenu4.2','Submenu 4.2');
submn('link_submenu4.3','Submenu 4.3');
submn('link_submenu4.4','Submenu 4.4');
submn('link_submenu4.5','Submenu 4.5');
submn('link_submenu4.6','Submenu 4.6');
ctab();
at_attach("id4", "id4_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id5_child");
submn('link_submenu5.1','Submenu 5.1');
submn('link_submenu5.2','Submenu 5.2');
ctab();
at_attach("id5", "id5_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id6_child");
submn('link_submenu6.1','Submenu 6.1');
ctab();
at_attach("id6", "id6_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id7_child");
submn('link_submenu7.1','Submenu 7.1');
submn('link_submenu7.2','Submenu 7.2');
submn('link_submenu7.3','Submenu 7.3');
ctab();
at_attach("id7", "id7_child", "hover", "y", "pointer");

otab("id8_child");
submn('link_submenu8.1','Submenu 8.1');
submn('link_submenu8.2','Submenu 8.2');
submn('link_submenu8.3','Submenu 8.3');
submn('link_submenu8.4','Submenu 8.4');
submn('link_submenu8.5','Submenu 8.5');
submn('link_submenu8.6','Submenu 8.6');
submn('link_submenu8.7','Submenu 8.7');
ctab();
at_attach("id8", "id8_child", "hover", "y", "pointer");
</script>
- bản updated vẫn chưa hoàn thiện ở phần hiện hiệu ứng thay đổi style cho menu ở các trang submenu, mình sẽ fix sớm khi có thể.

Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com