Tạo menu nhiều tab cho blogspot

Có nhiều kiểu menu trong thiết kế web và menu nhiều tab là một kiểu rất được ưa chuộng bởi vì nó giúp tiết kiệm không gian bố trí cho trang web. Bạn có thể dễ dàng thêm tab mới cho menu kiểu này.

Menu nhiều tab có thể được dùng cho blogspot.

Để tạo kiểu menu này, bạn hãy thực hiện theo các bước sau đây.

Bước 1. Đăng nhập Blogger, vào Design >> Edit HTML.

Đặt đoạn code dưới đây vào trước thẻ </head>.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<style type="text/css">.tabber{display:none;}<\/style>');
function tabberObj(argsObj)
{
var arg;
this.div = null;
this.classMain = "tabber";
this.classMainLive = "tabberlive";
this.classTab = "tabbertab";
this.classTabDefault = "tabbertabdefault";
this.classNav = "tabbernav";
this.classTabHide = "tabbertabhide";
this.classNavActive = "tabberactive";
this.titleElements = ['h2','h3','h4','h5','h6'];
this.titleElementsStripHTML = true;
this.removeTitle = true;
this.addLinkId = false;
this.linkIdFormat = '<tabberid>nav<tabnumberone>';
for (arg in argsObj) { this[arg] = argsObj[arg]; }
this.REclassMain = new RegExp('\\b' + this.classMain + '\\b', 'gi');
this.REclassMainLive = new RegExp('\\b' + this.classMainLive + '\\b', 'gi');
this.REclassTab = new RegExp('\\b' + this.classTab + '\\b', 'gi');
this.REclassTabDefault = new RegExp('\\b' + this.classTabDefault + '\\b', 'gi');
this.REclassTabHide = new RegExp('\\b' + this.classTabHide + '\\b', 'gi');
this.tabs = new Array();
if (this.div) {
this.init(this.div);
this.div = null;
}
}

tabberObj.prototype.init = function(e)
{

var
childNodes,
i, i2,
t,
defaultTab=0,
DOM_ul,
DOM_li,
DOM_a,
aId,
headingElement;
if (!document.getElementsByTagName) { return false; }
if (e.id) {
this.id = e.id;
}
this.tabs.length = 0;
childNodes = e.childNodes;
for(i=0; i < childNodes.length; i++) {
if(childNodes[i].className &&
childNodes[i].className.match(this.REclassTab)) {
t = new Object();
t.div = childNodes[i];
this.tabs[this.tabs.length] = t;


if (childNodes[i].className.match(this.REclassTabDefault)) {
defaultTab = this.tabs.length-1;
}
}
}
DOM_ul = document.createElement("ul");
DOM_ul.className = this.classNav;

for (i=0; i < this.tabs.length; i++) {

t = this.tabs[i];


t.headingText = t.div.title;

if (this.removeTitle) { t.div.title = ''; }

if (!t.headingText) {


for (i2=0; i2<this.titleElements.length; i2++) {
headingElement = t.div.getElementsByTagName(this.titleElements[i2])[0];
if (headingElement) {
t.headingText = headingElement.innerHTML;
if (this.titleElementsStripHTML) {
t.headingText.replace(/<br>/gi," ");
t.headingText = t.headingText.replace(/<[^>]+>/g,"");
}
break;
}
}
}

if (!t.headingText) {

t.headingText = i + 1;
}


DOM_li = document.createElement("li");


t.li = DOM_li;


DOM_a = document.createElement("a");
DOM_a.appendChild(document.createTextNode(t.headingText));
DOM_a.href = "javascript:void(null);";
DOM_a.title = t.headingText;
DOM_a.onclick = this.navClick;


DOM_a.tabber = this;
DOM_a.tabberIndex = i;


if (this.addLinkId && this.linkIdFormat) {


aId = this.linkIdFormat;
aId = aId.replace(/<tabberid>/gi, this.id);
aId = aId.replace(/<tabnumberzero>/gi, i);
aId = aId.replace(/<tabnumberone>/gi, i+1);
aId = aId.replace(/<tabtitle>/gi, t.headingText.replace(/[^a-zA-Z0-9\-]/gi, ''));

DOM_a.id = aId;
}


DOM_li.appendChild(DOM_a);


DOM_ul.appendChild(DOM_li);
}


e.insertBefore(DOM_ul, e.firstChild);


e.className = e.className.replace(this.REclassMain, this.classMainLive);


this.tabShow(defaultTab);


if (typeof this.onLoad == 'function') {
this.onLoad({tabber:this});
}

return this;
};


tabberObj.prototype.navClick = function(event)
{


var
rVal,
a,
self,
tabberIndex,
onClickArgs;

a = this;
if (!a.tabber) { return false; }

self = a.tabber;
tabberIndex = a.tabberIndex;


a.blur();


if (typeof self.onClick == 'function') {

onClickArgs = {'tabber':self, 'index':tabberIndex, 'event':event};

/* IE uses a different way to access the event object */
if (!event) { onClickArgs.event = window.event; }

rVal = self.onClick(onClickArgs);
if (rVal === false) { return false; }
}

self.tabShow(tabberIndex);

return false;
};


tabberObj.prototype.tabHideAll = function()
{
var i;


for (i = 0; i < this.tabs.length; i++) {
this.tabHide(i);
}
};


tabberObj.prototype.tabHide = function(tabberIndex)
{
var div;

if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }


div = this.tabs[tabberIndex].div;


if (!div.className.match(this.REclassTabHide)) {
div.className += ' ' + this.classTabHide;
}
this.navClearActive(tabberIndex);

return this;
};


tabberObj.prototype.tabShow = function(tabberIndex)
{


var div;

if (!this.tabs[tabberIndex]) { return false; }


this.tabHideAll();


div = this.tabs[tabberIndex].div;


div.className = div.className.replace(this.REclassTabHide, '');


this.navSetActive(tabberIndex);


if (typeof this.onTabDisplay == 'function') {
this.onTabDisplay({'tabber':this, 'index':tabberIndex});
}

return this;
};

tabberObj.prototype.navSetActive = function(tabberIndex)
{this.tabs[tabberIndex].li.className = this.classNavActive;

return this;
};


tabberObj.prototype.navClearActive = function(tabberIndex)
{this.tabs[tabberIndex].li.className = '';

return this;
};


function tabberAutomatic(tabberArgs)
{

var
tempObj,
divs,
i;

if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }


tempObj = new tabberObj(tabberArgs);
divs = document.getElementsByTagName("div");
for (i=0; i < divs.length; i++) {


if (divs[i].className &&
divs[i].className.match(tempObj.REclassMain)) {


tabberArgs.div = divs[i];
divs[i].tabber = new tabberObj(tabberArgs);
}
}

return this;
}
function tabberAutomaticOnLoad(tabberArgs)
{

var oldOnLoad;

if (!tabberArgs) { tabberArgs = {}; }

oldOnLoad = window.onload;
if (typeof window.onload != 'function') {
window.onload = function() {
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
} else {
window.onload = function() {
oldOnLoad();
tabberAutomatic(tabberArgs);
};
}
}


/* Run tabberAutomaticOnload() unless the "manualStartup" option was specified */

if (typeof tabberOptions == 'undefined') {

tabberAutomaticOnLoad();

} else {

if (!tabberOptions['manualStartup']) {
tabberAutomaticOnLoad(tabberOptions);
}

}

//]]>
</script>
<style type='text/css'>
.tabberlive{
margin:0;
padding:5px;
clear:both;
background:#f8f8f8;
border:1px solid #DDD;
}
.tabbernav {
margin:0;
padding: 3px 0;
border-bottom: 1px solid #ddd;
font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;
font-size:12px;
font-weight:bold;
}
.tabbernav li {
list-style:none;
margin:0;
display:inline;
}
.tabbernav li a {
padding:3px 0.5em;
margin-right:1px;
border:1px solid #DDD;
border-bottom:none;
background:#6c6c6c;
text-decoration:none;
color:#ffffff;
}
.tabbernav li a:hover {
color:#6c6c6c;
background:#ffffff;
border:1px solid #DDD;
text-decoration:none;
}
.tabbernav li.tabberactive a,
.tabbernav li.tabberactive a:hover {
background:#ffffff;
color:#6c6c6c;
border-bottom: 1px solid #ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab {
padding:5px;
border:1px solid #DDD;
border-top:0;
background:#ffffff;
}
.tabberlive .tabbertab h2,
.tabberlive .tabbertabhide {
display:none;
}
.tabbertab .widget-content ul{
list-style:none;
margin:0 0 10px 0;
padding:0;
}
.tabbertab .widget-content li {
border-bottom:1px solid #ddd;
margin:0 5px;
padding:2px 0 5px 0;
}
</style>

Lưu Template.

Bước 2. Chọn Page Elements và Nhấp chọn Add a Gadget bên phần sidebar. ChọnHTML/JavaScript rồi đặt đoạn code dưới đây vào phần Content của tiện ích.

<div class='tabber'>

<div class='tabbertab section' id='tab1'>
<h2>Tiêu đề 1</h2>

Nội dung 1 / Code 1

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab2'>
<h2 class='title'>Tiêu đề 2</h2>

Nội dung 2 / Code 2

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab3'>
<h2>Tiêu đề 3</h2>

Nội dung 3 / Code 3

</div>
<div class='clear'></div>

<div class='tabbertab section' id='tab4'>
<h2 class='title'>Tiêu đề 4</h2>

Nội dung 4 / Code 4

</div>
<div class='clear'></div>

</div>

Trong đoạn code trên, bạn cần đặt tiêu đề cùng với nội dung code cho các tab. Ví dụ tab1 là tiện ích Bài viết mới nhất, tab2 là Bình luận mới nhất …

Bạn có thể thêm tab vào theo định dạng như sau.

<div class='tabbertab section' id='tabX'>
<h2 class='title'>Tiêu đề X</h2>

Nội dung X / Code X

</div>
<div class='clear'></div>

Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com