Bài viết liên quan có hình ảnh cho Blogger

Khi đặt bút viết bài này (chính xác hơn là đặt tay lên bàn phím) mình băn khoăn không biết có nên viết không. Đây là chủ đề không mới và có thể 1 số bạn không xem xét kỹ code mà chỉ lướt qua tiêu đề rồi cho rằng mình lấy code ở 1 nơi khác rồi xào lại. Ở bài Bài viết liên quan cho Blogger - Related Posts mình có nói thủ thuật được phát triển bởi một blogger người Ấn Độ. Thực ra code ban đầu mình xem ở 1 template tại Btemplates và nó có nhược điểm là vẫn hiển thị tên bài đang xem ở danh sách bài viết liên quan. Khi tình cờ vào blog của Harish mình để ý thấy lỗi này đã được fix và mình cho rằng Harish đã sửa được lỗi đó. Tuy nhiên blog này có viết bài về phân trang và sử dụng code của Abu Farhan nhưng đề bản quyền bởi Harish thì mình tự hỏi điều tương tự có xảy ra với Related Posts?

Quay lại bài viết này. Khi chưa có widget Popular Posts thì ảnh ở feed có kích thước với ảnh trên blog nên mình không quan tâm đến Related Posts with thumbnails vì cho rằng nó làm giảm tốc độ của blog. Hiện nay ảnh ở đây có kích thước 72x72 pixels, vấn đề dung lượng không còn quan trọng và mình bắt đầu thêm hiển thị ảnh. Khi test với bài viết có hơn 2 nhãn mình mới phát hiện ra hình ảnh không còn đúng với bài viết, nguyên nhân do chưa khai báo biến này trong hàm removeRelatedDuplicates (đây là hàm loại bỏ nội dung trùng lặp, khi mà 1 bài viết xuất hiện ở 2 nhãn). Như vậy ở bài Bài viết liên quan cho Blogger - Related Posts lâu nay đã bị lỗi hiển thị ngày tháng đăng bài khi ở bài viết gắn với hơn 1 nhãn. Qua bài viết này mình cũng muốn thông báo và xin lỗi đến những bạn đã áp dụng thủ thuật đó, mình đã update lại code.

Những thủ thuật mình giới thiệu nếu chủ đề không mới thì có nghĩa mình đã thêm một vài tính năng nào đó, Related Posts with thumbnails cũng vậy. Thừa hưởng từ thủ thuật trước là loại bỏ bài viết đang xem ở danh sách bài viết liên quan thì ở bản này mình thêm hình ảnh, ngày tháng đăng bài và số lượng comments trong bài viết đó, đây là những thông tin mà mình cảm thấy cần thiết. Ngoài ra thì mình có thêm 2 tính năng nữa là hiển thị thông báo không có bài viết liên quan (điều này xảy ra khi trong 1 nhãn chỉ có 1 bài viết và bài viết đó cũng chỉ gắn với 1 nhãn) và lựa chọn có hiển thị số lượng comments hay không (dành cho blog chỉ đơn giản như 1 trang tin và không bật commnet hoặc là blog không sử dụng comment mặc định của Blogger).

Ở đây mình giới thiệu 2 kiểu là hiển thị theo hàng dọc và hiển thị theo hàng ngang.

Kiểu 1: Hiển thị Related Posts theo hàng dọc.


related posts thumbnails style 1

 • Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
  #related-posts{float:left}
  #related-posts ul{margin:0;padding:0;list-style-type:none}
  #related-posts ul li{padding:10px 0}
  #related-posts ul li:hover img{width:42px;height:42px;padding:0}
  #related-posts img{float:left;border:1px solid #BBB;margin-right:10px;width:36px;height:36px;background:#FFF;padding:3px}
  #related-posts h3{margin:0;font-size:16px}
 • Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <div class='post-footer'>trong template của bạn.
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both'/>
  <div id='related-posts'>
  <script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();timeR=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;timeR[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/no-image.png'};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=timeR[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;timeR=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);timeR.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/><div><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><h3>'+titles[c]+'</h3></a><span>'+timeR[c].substring(8,10)+'/'+timeR[c].substring(5,7)+'/'+timeR[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li><div style="clear:both"></div>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
  //]]>
  </script>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
  </div>
  <div style='clear:both'/>
  </b:if>

Kiểu 2: Hiển thị Related Posts theo hàng ngang.

related posts thumbnails style 2

 • Bước 1: Thêm đoạn mã dưới đây vào trước thẻ ]]></b:skin> trong template của bạn.
  #related-posts{float:left}
  #related-posts ul{margin:5px 0;width:524px;padding:0;list-style-type:none}
  #related-posts ul li{position:relative;float:left;border:0 none;margin-right:11px;width:76px}
  #related-posts ul li:hover{z-index:98}
  #related-posts ul li:hover img{border:3px solid #BBB}
  #related-posts ul li:hover div{position:absolute;top:40px;left:10px;margin-left:0;width:200px}
  #related-posts ul li img{border:3px solid #DDD;width:70px;height:70px;background:#FFF}
  #related-posts ul li div{position:absolute;z-index:99;margin-left:-999em}
  #related-posts ul li .title{border:1px solid #CCC;background:#FFF;padding:5px 10px}
 • Bước 2: Thêm đoạn mã dưới đây vào sau thẻ <div class='post-footer'>trong template của bạn.
  <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'>
  <div style='clear:both'/>
  <div id='related-posts'>
  <script type='text/javascript'>var ry='<h2>Bài viết liên quan</h2>';rn='<h2>Không có Bài viết liên quan</h2>';rcomment='Nhận xét';rdisable='Tắt Nhận xét';commentYN='yes';</script>
  <script type='text/javascript'>
  //<![CDATA[
  var nothumb='http://lh4.ggpht.com/_u7a1IFxc4WI/TTjruHJjcfI/AAAAAAAAAk0/i11Oj6i_bHY/no-image.png';dw='';titles=new Array();titlesNum=0;urls=new Array();time=new Array();thumb=new Array();commentsNum=new Array();comments=new Array();function related_results_labels(c){for(var b=0;b<c.feed.entry.length;b++){var d=c.feed.entry[b];titles[titlesNum]=d.title.$t;for(var a=0;a<d.link.length;a++){if('thr$total' in d){commentsNum[titlesNum]=d.thr$total.$t+' '+rcomment}else{commentsNum[titlesNum]=rdisable};if(d.link[a].rel=="alternate"){urls[titlesNum]=d.link[a].href;time[titlesNum]=d.published.$t;if('media$thumbnail' in d){thumb[titlesNum]=d.media$thumbnail.url}else{thumb[titlesNum]=nothumb};titlesNum++;break}}}}function removeRelatedDuplicates(){var b=new Array(0);c=new Array(0);e=new Array(0);f=new Array(0);g=new Array(0);for(var a=0;a<urls.length;a++){if(!contains(b,urls[a])){b.length+=1;b[b.length-1]=urls[a];c.length+=1;c[c.length-1]=titles[a];e.length+=1;e[e.length-1]=time[a];f.length+=1;f[f.length-1]=thumb[a];g.length+=1;g[g.length-1]=commentsNum[a]}}urls=b;titles=c;time=e;thumb=f;commentsNum=g}function contains(b,d){for(var c=0;c<b.length;c++){if(b[c]==d){return true}}return false}function printRelatedLabels(a){for(var b=0;b<urls.length;b++){if(urls[b]==a){urls.splice(b,1);titles.splice(b,1);time.splice(b,1);thumb.splice(b,1);commentsNum.splice(b,1)}}var c=Math.floor((titles.length-1)*Math.random());var b=0;if(titles.length==0){dw+=rn}else{dw+=ry;dw+='<ul>';while(b<titles.length&&b<20&&b<maxresults){if(commentYN=='yes'){comments[c]=' - '+commentsNum[c]}else{comments[c]=''};dw+='<li><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><img alt="'+titles[c]+'" src="'+thumb[c]+'"/></a><div class="title"><a href="'+urls[c]+'" rel="nofollow"><h3>'+titles[c]+'</h3></a><span>'+time[c].substring(8,10)+'/'+time[c].substring(5,7)+'/'+time[c].substring(0,4)+comments[c]+'</span></div></li>';if(c<titles.length-1){c++}else{c=0}b++}dw+='</ul>'};urls.splice(0,urls.length);titles.splice(0,titles.length);document.getElementById('related-posts').innerHTML=dw};
  //]]>
  </script>
  <b:loop values='data:post.labels' var='label'>
  <script expr:src='&quot;/feeds/posts/default/-/&quot; + data:label.name + &quot;?alt=json-in-script&amp;callback=related_results_labels&quot;' type='text/javascript'/>
  </b:loop>
  <script type='text/javascript'>var maxresults=6;removeRelatedDuplicates();printRelatedLabels('<data:post.url/>');</script>
  </div>
  <div style='clear:both'/>
  </b:if>

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com