Script hiệu ứng lan tỏa jOrbital độc đáo

jOrbital rất độc đáo & ấn tượng!

Code có sử dụng tệp jQuery.js phiên bản 1.3.2. Hãy gỡ bỏ nếu website của bạn đã có phiên bản cao hơn.


Script hiệu ứng lan tỏa jOrbital độc đáo

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
(function($) {

var config = {
disableIE6 : true,
disableIE7 : true
};

var defaults = {
selector : '.orbit',
radius: 2.0,
inDuration: 400,
outDuration: 400,
mousePropagation: true
};

/* common functions ----------------------------------------------------------*/

function echo ( text ) {
$("body").append("<p>"+text+"</p>");
}

function isArray(obj) {
return obj.constructor == Array;
}

function vecLength( vec ) {
return Math.sqrt( ( vec.x * vec.x ) + ( vec.y * vec.y ) );
}

function vecClock( V ) {

var SV = { x:0, y:1 }

var angle = vecAngle( SV, V );

if( V.x >= 0 ){ angle = Math.PI - angle; }
if( V.x < 0 ){ angle = Math.PI + angle; }

return angle;

}

function vecAngle( V1, V2 ) {

var param = (V1.x*V2.x + V1.y*V2.y) / ( vecLength(V1) * vecLength(V2) );
if( (param > 1) || (param<-1)) param = 0;
angle = Math.acos( param );
return angle;
}

function distance(x1, y1, x2, y2 ){

var dx = x1 - x2;
var dy = y1 - y2;

return Math.sqrt(dx*dx + dy*dy);
}

function maxDimension( elements ) {

var max_dimension = 0;

elements.each( function( i, planet ){

$planet = $(planet);

var width = $planet.outerWidth();
var height = $planet.outerHeight();

if( width > max_dimension ) max_dimension = width;
if( height > max_dimension ) max_dimension = height;

});

return max_dimension;
}

function setup ( $o, effect ){

if( $.fx.off ) return false;

var data = $.extend( {}, defaults, effect );

if( data.inDuration == 0 ) data.inDuration = 1;

if( !$o.parent().hasClass( 'orbit' ) ) { $o.css({ position:"relative" }); }
else { $o.css({ position:"absolute" }); }

data.planets = $o.children( data.selector ).children().size();

$o.children( data.selector ).show().children().show();

data.r = maxDimension( $o.children( data.selector ).children() ) * data.radius;


// yesh, this meansh - chrome sometimes
if( data.r == 0 )
data.r = maxDimension( $o );

var parent_zIndex = parseInt($o.parent().parent().css('z-index'));
if( parent_zIndex ) {
var zIndex = parent_zIndex - 1;
}
else var zIndex = 0;
zIndex = 0;

if( !$.browser.msie ) {

$o.children( data.selector ).hide().css({
"z-index": 5,
'position': 'absolute',
'left': -data.r + $o.outerWidth() / 2,
'top': -data.r + $o.outerHeight() / 2,
'width': data.r * 2,
'height': data.r * 2
});

} else {

$o.children( data.selector ).hide().css({
'position': 'absolute',
'left': -data.r + $o.outerWidth() / 2,
'top': -data.r + $o.outerHeight() / 2,
'width': data.r * 2,
'height': data.r * 2
});

}data.circleRange = [ 0, Math.PI * 2 ];

data.step = ( data.circleRange[1] - data.circleRange[0] ) / data.planets;

$o.addClass("jOrbital");

$o.children( data.selector ).children().each( function( i, planet ){

var $planet = $(planet);
$planet.stop().css({
left: data.r + Math.cos( - Math.PI / 2 + data.step * i ) * ( data.r * 0.5 ) - $planet.outerWidth() / 2,
top: data.r + Math.sin( - Math.PI / 2 + data.step * i ) * ( data.r * 0.5 ) - $planet.outerHeight() / 2,
position: 'absolute'
});

});

var offset = $o.offset();


/* Hover ---------------------------------------------------------------*/

$o.mouseenter( function(){

$this = $(this);

var data = $this.data("jOrbital");

if( data.mousePropagation )
if( $this.hasClass('animated') ) return false;

var pos = $this.offset();

var r = $o.outerWidth();

$this.find('jOrbital').hide();

$this.parent().children().css({'z-index':1});

if( data.r == 0 ){
$this.children( data.selector ).show();
data.r = maxDimension( $this.children( data.selector ).children() ) * data.radius;
$this.children( data.selector ).hide();
}


if( $this.parent().parent().hasClass('jOrbital') ) {

var $parent = $this.parent().parent();
var pos1 = $this.offset();
var pos2 = $this.parent().parent().offset();

pos1.left += $this.outerWidth() / 2;
pos2.left += $parent.outerWidth() / 2;
pos1.top += $this.outerHeight() / 2;
pos2.top += $parent.outerHeight() / 2;

var angle = vecClock({ x:pos2.left - pos1.left, y:pos2.top - pos1.top }) + Math.PI / 2 + 0.25;

data.circleRange = [ angle, angle + Math.PI ];
data.step = ( data.circleRange[1] - data.circleRange[0] ) / data.planets;
}

$this.children( data.selector ).css({opacity:1}).fadeIn(data.inDuration, function(){

/* animate planets */

$(this).children().addClass('animated').each( function( i, planet ){
var $planet = $(planet);
$planet.animate({
left: data.r + Math.cos( - Math.PI / 2 + data.step * i + data.circleRange[0] ) * data.r - $planet.outerWidth() / 2,
top: data.r + Math.sin( - Math.PI / 2 + data.step * i + data.circleRange[0] ) * data.r - $planet.outerHeight() / 2
}, {
complete:function(){
$(this).removeClass('animated');
},
duration:data.inDuration,
queue:true
});

});

});


/* planets inital position */

var step = ( Math.PI * 2 ) / $this.children( data.selector ).children().size();
$this.parent().children().css({"z-index":2});
$this.css({"z-index":1});
$this.children( data.selector ).children().each( function( i, planet ){

var $planet = $(planet);
$planet.stop().css({
left: data.r + Math.cos( - Math.PI / 2 + step * i ) * ( data.r * 0.5 ) - $planet.outerWidth() / 2,
top: data.r + Math.sin( - Math.PI / 2 + step * i ) * ( data.r * 0.5 ) - $planet.outerHeight() / 2,
position: 'absolute'
});

});

});

$o.mouseleave( function() {
$(this).children( data.selector ).fadeOut(data.outDuration);

var r = $(this).outerWidth();
step = ( Math.PI * 2 ) / $(this).children( data.selector ).children().size();

$(this).children( data.selector ).children().each( function( i, planet ){

var $planet = $(planet);

$planet.animate({
left: data.r - $(this).outerWidth() / 2,
top: data.r - $(this).outerHeight() / 2
}, {
complete : function() {
$(this).find('jOrbital').hide();
},
duration:data.outDuration, queue:true
});


});
});

$o.data( 'jOrbital', data );

// $o.children( data.selector ).hide();

};


$.jOrbital = function( command, options ){
switch( command ){
case 'config':
config = $.extend( {}, config, options );
break;
case 'defaults':
defaults = $.extend( {}, defaults, options );
break;

};
}

$.fn.jOrbital = function( command, options ){if( config.disableIE6 && $.browser.msie && parseInt($.browser.version) <= 6 ) {
return this;
}

if( config.disableIE7 && $.browser.msie && parseInt($.browser.version) <= 7 ) {
return this;
}

if( command == undefined ) var command = {}

if( isArray(command) ){
for( i in command ) {
this.each(function( io, o ){
setup( $(o), command[i] );
});
}
return this;
}
else if( typeof command == 'object' ){
return this.each(function( i, o ){
setup( $(o), command );
});
}
else {
if( typeof options != 'object' ) options = { }
options.type = command;

return this.each(function( i, o ){
setup( $(o), options );
});
};
};


})(jQuery);


</script>

<!--[if lt IE 9]>

<script src="http://ie7-js.googlecode.com/svn/version/2.1(beta4)/IE9.js"></script>

<![endif]-->
<style type="text/css">

body { height:1024px; text-align:center; background:#000 url(bg.png) center center no-repeat; overflow:hidden; color:#f0f; font-family:"trebuchet ms"; padding:0; margin:0 }

h1:hover {color:#a00 }

span { border:2px solid #f9f }

span:hover { border-color:#fff !important }.orbital { background:#202; top:300px; width:16px; height:16px; left:400px; padding:20px;

border:1px solid #a0a;

border-radius:300px !important;

-moz-border-radius:300px !important;

-webkit-border-radius:300px !important; }.orbit .orbit .orbit span { background:rgba(50,255,255,0.2); color:#4aa; border-color:#6ff }

.orbit .orbit .orbit .orbit span { background:rgba(255,185,40,0.2); color:#ca6; border-color:#fc5 }.orbit { border:1px solid #d6d;

border-radius:200px;

background:url(ietrans.gif);

-moz-border-radius:200px;

-webkit-border-radius:200px; }

.orbit span { display:block; background:rgba(255,0,255,0.25); width:32px; height:32px; line-height:32px;

border-radius:32px;

-moz-border-radius:32px;

-webkit-border-radius:32px; }.orbital3, .orbital4, .orbital2 { border-style:dotted; }

</style><script type="text/javascript">

/* when document is ready */

$( function() {/* bind Fireball effect to every H1 on page */

$(".orbital4").jOrbital({});

$(".orbital3").jOrbital({});

$(".orbital2").jOrbital({});

$(".orbital").jOrbital({});

});

</script>

<div class="orbital">Code1k.com<div class="orbit">

<span class="orbital">1</span>

<span class="orbital2">2

<div class="orbit">

<span>1</span>

<span>2</span>

<span>3</span>

<span>4</span>

<span>5</span>

<span>6</span>

</div>

</span>

<span class="orbital">3</span>

<span class="orbital">4</span>

<span class="orbital2">5

<div class="orbit">

<span>1</span>

<span>2</span>

<span>3</span>

<span class="orbital3">4

<div class="orbit">

<span>1</span>

<span>2</span>

<span class="orbital4">4

<div class="orbit">

<span>1</span>

<span>2</span>

<span>3</span>

<span>4</span>

<span>5</span>

</div>

</span>

<span>3</span>

<span>4</span>

</div>

</span>

<span>5</span>

</div>

</span>

</div>

</div>


Theo : code1k.com

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com