Menu ngang 2 cấp bậc từ Vnexpress.net

Dung lượng chứa đề mục nhãn nhiều hơn với Menu 2 cấp bậc này. Thích hợp dùng làm menu ngang header cho toàn website.


Menu ngang 2 cấp bậc từ Vnexpress.net

<style type="text/css">

.parent-menu, .sub-menu {width:980px;}
#topmenu {height:46px; margin-bottom:10px;z-index:-10px;}

.fl {float:left;}
#topmenu {float:left;}
.fr {float:right;}


.parent-menu {height:25px; font:11px tahoma; color:#ffffff; text-align:center; background:#f5f5f6 url('http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6ICR1jII/AAAAAAAAAsY/Uu7Dp1ThLcE/s1600/bg-fd.gif') repeat-x 0px -46px;}
.pmenu-sep {width:25px;}
.pmenu-normal{height:15px; padding:7px; cursor:pointer;}
.pmenu-normal, .pmenu-active, .pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {cursor:pointer;}
.pmenu-normalleft, .pmenu-normalright, .pmenu-activeleft, .pmenu-activeright {width:3px; height:25px;font-size:1px;}
.pmenu-active {height:15px; padding:7px; color:#004f8b; background:#f5f5f6 url('http://2.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6HrIESiI/AAAAAAAAAsU/n0oObyE5_Ek/s1600/bg_repeat.gif') repeat-x 0px -73px;}
.pmenu-activeleft {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6HJ8qHEI/AAAAAAAAAsQ/6LzzDTwRjso/s1600/bg_corner.gif') no-repeat 0px 0px;}
.pmenu-activeright {height:25px; background:#f4f5f6 url('http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6HJ8qHEI/AAAAAAAAAsQ/6LzzDTwRjso/s1600/bg_corner.gif') no-repeat 0px -27px;}
.sub-menu {height:21px; background:#f5f5f6 url('http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6ICR1jII/AAAAAAAAAsY/Uu7Dp1ThLcE/s1600/bg-fd.gif') repeat-x 0px -100px;}
.smenu-content {width:678px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content2 {width:892px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content3 {width:534px; height:17px;padding:2px 7px;}
.smenu-content ul {width:50%;height:17px;margin:0px;padding:0px;list-style-type:none;}
.smenu-content li{float:right;padding:0px 5px;}
.smenu-content li img{border:0px; vertical-align:middle}

.sub-menu {position:relative; font: 12px arial; }

.parent-menu, .sub-menu, .sub-menucontent {overflow:hidden;}

.link-submenu {font:11px arial; color:#004f8b; text-decoration:none;}
.link-submenu:hover {text-decoration:underline;}


.sep-fmenu{width:2px; height:26px; background:#f4f5f6 url('http://1.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6HJ8qHEI/AAAAAAAAAsQ/6LzzDTwRjso/s1600/bg_corner.gif') no-repeat -5px -138px;}

</style>
<script type="text/javascript">
var menu_fid = new Array(
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

);

var menu_pid = new Array(

/*
Thời trang
Trang phục, Làm đẹp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngôi sao
Chuyện đời sao, Khu vực phim ảnh, Khu vực âm nhạc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh
Wallpapers kool , Avatars xinh, Ảnh độc
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đời sống teens
Học đường, Tình yêu, Giới tính, Boys đẹp, Girls xinh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Người lớn
Kinh nghiệm sống, Đời sống vợ chồng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần mềm
Miễn phí, Diệt Virus, Xử lý ảnh , Xử lý phim, Mix âm thanh , Chuyển đổi định dạng , Soft trực tuyến, Linh tinh khác
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Blogspot
Thủ thuật rất cần thiết , Tính năng chuyên nghiệp thêm, Vật dụng khác
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Công nghệ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiện ích
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện tranh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện lạ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

*/


0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

2,2,

3,3,3,

4,4,4,

5,5,5,5,5,

6,6,

7,7,7,7,7,7,7,7,

8,8,8

);

var menu_name = new Array(
'Trang chủ',
'Thời trang',
'Ngôi sao',
'Hình ảnh',
'Đời sống teens',
'Người lớn',
'Phần mềm',
'Blogspot',
'Công nghệ',
'Tiện ích',
'Truyện tranh',
'Chuyện lạ',
'Tìm',

'Trang phục',
'Làm đẹp',

'Chuyện đời sao',
'Khu vực phim ảnh',
'Khu vực âm nhạc',

'Wallpaper kool',
'Avatar xinh',
'Ảnh độc',
'Học đường',
'Tình yêu',
'Giới tính',
'Boys đẹp',
'Girls xinh',

'Nghệ thuật sống',
'Đời sống vợ chồng',

'Miễn phí',
'Diệt virus',
'Xử lý ảnh',
'Xử lý phim',
'Mix âm thanh',
'Chuyển đổi định dạng',
'Soft trực tuyến',
'Linh tinh khác',

'Thủ thuật rất cần thiết',
'Tính năng chuyên nghiệp thêm',
'Vật dụng khác'

);

var menu_path = new Array(
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://www.google.com/custom?q=&sitesearch=code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com',

'http://code1k.com',
'http://code1k.com',
'http://code1k.com'

);

var menu_show = new Array(
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,

0,
0,
0,


0,
0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,

0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
0,

0,
0,
0


);</script>

<script type="text/javascript">
function gmobj(o){
if(document.getElementById){ m=document.getElementById(o); }
else if(document.all){ m=document.all[o]; }
else if(document.layers){ m=document[o]; }
return m;
}

var submenu = new Array(menu_pid.length);
var activeid;
var delay_hide=500;
var menuobj;
var tempFolder = PAGE_FOLDER;
var folder_fl = false;

function SetFolder(fid){
var i, j;
for (i=0;i<menu_pid.length; i++){
if(menu_fid[i]==fid && menu_pid[i]==0) {
tempFolder = menu_fid[i];
break;
}
else if(menu_fid[i]==fid && menu_pid[i]!=0) {
for (j=0;j<menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j]==menu_pid[i] && menu_pid[j]!=0) {
tempFolder = menu_fid[j];
folder_fl = true;
break;
}
}
if(folder_fl==true) break;
}
}
}

SetFolder(tempFolder);

function Active(){
var i,j,k;
for (i=0; i<menu_pid.length; i++) {
if(menu_fid[i]==tempFolder&& menu_pid[i]==0) {
activeid = i;
break;
}
else if(menu_fid[i]==tempFolder&& menu_pid[i]!=0) {
for(j=0; j<menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j]==menu_pid[i]) {
activeid = j;
break;
}
}
break;
}
}
}


function writeParentMenu() {
var strParent = '';
var strSep = '<div class="fl" style="width:1px;font-size:1px"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6LeVULaI/AAAAAAAAAs0/WZFk6qsCphI/s1600/sep-pmenu.gif" alt="" /></div>';
var i;
var url = '';
for(i=0; i< menu_pid.length; i++) {
url = (tempFolder >= 9998 && tempFolder != 10000 && tempFolder != 10001) ? 'http://vnexpress.net' + menu_path[i] : menu_path[i];
if(menu_pid[i] == 0) {
if(menu_fid[i]==1) {
strParent = strParent.concat('<div class="fl"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6LeVULaI/AAAAAAAAAs0/WZFk6qsCphI/s1600/sep-pmenu.gif" alt="" /></div>');
strParent = strParent.concat('<div class="pmenu-sep fl">&nbsp;</div>');
}
if(menu_fid[i]==tempFolder) {
strParent = strParent.concat('<div class="fl" onMouseover="activeMenu(').concat(i).concat(');showit(').concat(i).concat(',1);" onMouseout="deactiveMenu(').concat(i).concat(');reWriteMenu();" onClick=goTo("').concat(url).concat('")>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('_l" class="pmenu-activeleft fl">&nbsp;</div>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('" class="pmenu-active fl">').concat(menu_name[i]).concat('</div>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('_r" class="pmenu-activeright fl">&nbsp;</div>');
strParent = strParent.concat('</div>');
strParent = strParent.concat(strSep);
}
else {
strParent = strParent.concat('<div class="fl" onMouseover="activeMenu(').concat(i).concat(');showit(').concat(i).concat(',1);" onMouseout="deactiveMenu(').concat(i).concat(');reWriteMenu();" onClick=goTo("').concat(url).concat('")>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('_l" class="pmenu-normalleft fl">&nbsp;</div>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('" class="pmenu-normal fl">').concat(menu_name[i]).concat('</div>');
strParent = strParent.concat('<div id="mn').concat(i).concat('_r" class="pmenu-normalright fl">&nbsp;</div>');
strParent = strParent.concat('</div>');
strParent = strParent.concat(strSep);
}
writeSubMenu(menu_fid[i], i);
}
else {
break;
}
}
strParent = strParent.substr(0, strParent.length - strSep.length);
gmobj("parent-menu").innerHTML = strParent;
}

function writeSubMenu(p, k) {
var strSubMenu = '';
var strSep = '&nbsp;&nbsp;<img src="http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6MJ2rWdI/AAAAAAAAAs8/VHlRhXvKDbQ/s1600/square.gif" alt=""/>&nbsp;&nbsp;';
var i;
var j = 0;
var url = '';
if(p==13){

strSubMenu = strSubMenu.concat('<div style="margin:-3px -260px 0px 0px; text-align:right;"><form action="http://www.google.com/custom"><input name="q" size="30" type="text"/><input value="Tìm" type="submit"/><input value="roboonline.blogspot.com" name="sitesearch" type="hidden"/></form></div>');

}
else{
for(i=0; i < menu_pid.length; i++) {
url = (tempFolder >= 9998 && tempFolder != 10000 && tempFolder != 10001) ? 'http://vnexpress.net' + menu_path[i] : menu_path[i];
if(menu_pid[i]==p&&menu_show[i]==0) {
if(j==0) {
strSubMenu = strSubMenu.concat('<img src="http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6MJ2rWdI/AAAAAAAAAs8/VHlRhXvKDbQ/s1600/square.gif" border="0"/>&nbsp;&nbsp;');
if(menu_fid[i] < 1000) {
strSubMenu = strSubMenu.concat('<a class="link-submenu" href="').concat(url).concat('">').concat(menu_name[i]).concat('</a>');
}
else {
strSubMenu = strSubMenu.concat('<a class="link-submenu" href="').concat(url).concat('" target="_blank"').concat(menu_name[i]).concat('</a>');
}
strSubMenu = strSubMenu.concat(strSep);
}
else {
if(menu_fid[i] < 1000)
{
strSubMenu = strSubMenu.concat('<a class="link-submenu" href="').concat(url).concat('">').concat(menu_name[i]).concat('</a>');
strSubMenu = strSubMenu.concat(strSep);
}
else if(menu_fid[i] >= 1000)
{
strSubMenu = strSubMenu.concat('<a class="link-submenu" href="').concat(url).concat('" target="_blank">').concat(menu_name[i]).concat('</a>');
strSubMenu = strSubMenu.concat(strSep);
}
}
j += 1;
}
}
strSubMenu = strSubMenu.substr(0, strSubMenu.length - strSep.length);
}
if(strSubMenu=='') {submenu[k]='&nbsp;'}
else {submenu[k] = strSubMenu;}
}

function writeCurrentMenu() {
var strSubMenu = '';
var i, j;
for(i=0; i < menu_pid.length; i++) {
if(menu_fid[i]==tempFolder && menu_pid[i]==0) {
activeMenu(i);
//gmobj('submenu').innerHTML = submenu[i];
showit(i,0);
break;
}
else if(menu_fid[i]==tempFolder && menu_pid[i]!=0) {
var flag = false;
for(j=0; j<menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j]==menu_pid[i]) {
activeMenu(j);
//gmobj('submenu').innerHTML = submenu[j];
showit(j,0);
flag = true;
break;
}
}
if(flag==true) break;
}
else {
deactiveMenu(activeid);
menuobj.innerHTML = '';
}
}
}

function writeFooterMenu() {
var sHTML = '';
var strSep = '&nbsp;&nbsp;|&nbsp;&nbsp;';
var i;
for(i=0; i<menu_pid.length; i++) {
if(menu_pid[i]==0 && menu_fid[i]!=1) {
sHTML=sHTML.concat('<a class="link-footermenu" href="').concat(menu_path[i]).concat('">').concat(menu_name[i]).concat('</a>');
sHTML=sHTML.concat(strSep);
}
else {
continue;
}
}
sHTML = sHTML.substr(0, sHTML.length - strSep.length);
document.write(sHTML);
}

function activeMenu(i) {
if(i>=0 && !isNaN(i)) {
if(i != activeid && activeid != -1) {
deactiveMenu(activeid);
activeid = i;
}
gmobj('mn' + i).className = 'pmenu-active fl';
gmobj('mn' + i + '_l').className = 'pmenu-activeleft fl';
gmobj('mn' + i + '_r').className = 'pmenu-activeright fl';
}
}

function deactiveMenu(i) {
if(i >= 0 && !isNaN(i)) {
gmobj('mn' + i).className = 'pmenu-normal fl';
gmobj('mn' + i + '_l').className = 'pmenu-normalleft fl';
gmobj('mn' + i + '_r').className = 'pmenu-normalright fl';
}
}

function activeMenuParent() {
activeMenu(activeid);
}

function showit(which, type){
clear_delayhide()
thecontent=(which==-1)? "" : submenu[which];

switch (parseInt(which)){
case 1: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(15).concat(thecontent); break;
case 2: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(33).concat(thecontent); break;
case 3: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(55).concat(thecontent); break;
case 4: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(70).concat(thecontent); break;
case 5: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(88).concat(thecontent); break;
case 6: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(10).concat(thecontent); break;
case 7: menuobj.className = 'smenu-content fl'; thecontent = writeBlank(90).concat(thecontent); break;
default:
menuobj.className = 'smenu-content fl';
break;
}
if (document.getElementById||document.all)
menuobj.innerHTML=thecontent
else if (document.layers){
menuobj.document.write(thecontent)
menuobj.document.close()
}
}

function resetit(){
delayhide=setTimeout("writeCurrentMenu()",delay_hide);
}

function clear_delayhide(){
if (window.delayhide)
clearTimeout(delayhide)
}

function reWriteMenu() {
delayhide=setTimeout("writeCurrentMenu()",delay_hide);
}

function writeTabMenu(i,f) {
var child = false;
var j;
var strTabMenu = '';
var cname = '';
var cpath = '';
for(j=0; j < menu_pid.length; j++) {
if(menu_pid[j] == i) {
child = true;
break;
}
}
for(j=0; j < menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j] == i) {
cname = menu_name[j];
cpath = menu_path[j];
break;
}
}
if(f==0) {
if(child) {
strTabMenu = strTabMenu.concat('<div class="folder-title2">');
strTabMenu = strTabMenu.concat(' <div class="fl"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6GxazunI/AAAAAAAAAsM/TH-JYDhoick/s1600/folder-activeleft2.gif" alt="" /></div>');
strTabMenu = strTabMenu.concat(' <div class="folder-active2 fl"><a href="').concat(cpath).concat('" class="link-folder">').concat(cname).concat('</a></div>');
strTabMenu = strTabMenu.concat(' <div class="fl"><img src="http://4.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6GxazunI/AAAAAAAAAsM/TH-JYDhoick/s1600/folder-activeleft2.gif" alt="" /></div>');
strTabMenu = strTabMenu.concat(' <div class="fr"><img src="http://2.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6KNPJI2I/AAAAAAAAAso/4rR_5LxSX2A/s1600/folder-topright.gif" alt="" /></div>');
strTabMenu = strTabMenu.concat('</div>');

}

}
return strTabMenu;
}

function writeTabSubMenu(i) {
var j;
var strTabSubMenu = '';
var strSep = '&nbsp;|&nbsp;';
for(j=0; j < menu_pid.length; j++) {
if(menu_pid[j] == i) {
if(menu_fid[j] < 10000) {
if(i==999){
if(strTabSubMenu==''){
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat('<a class="link-subfolder" href="').concat(menu_path[6]).concat('" >').concat(menu_name[6]).concat('</a>');
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat(strSep);
}
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat('<a class="link-subfolder" href="').concat(menu_path[j]).concat('" >').concat(menu_name[j]).concat('</a>');
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat(strSep);
}
else {
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat('<a class="link-subfolder" href="').concat(menu_path[j]).concat('" >').concat(menu_name[j]).concat('</a>');
strTabSubMenu = strTabSubMenu.concat(strSep);
}
}

}
}
strTabSubMenu = strTabSubMenu.substr(0, strTabSubMenu.length - strSep.length);
return strTabSubMenu;
}

function writeListItemTitle(i) {
var j;
var strListItemTitle = '';
for(j=0; j < menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j] == i) {
strListItemTitle = strListItemTitle.concat('<a class="link-folder" href="').concat(menu_path[j]).concat('" >').concat(menu_name[j]).concat('</a>');
break;
}
}
document.write(strListItemTitle);
}


function writeFolderTitle(i) {
var j, k, m;
var strTitle = '';
for(j=0; j<menu_pid.length; j++) {
if(menu_fid[j]==i && menu_pid[j]==0) {
strTitle = strTitle.concat('<div class="parentfolder-title fl">');
strTitle = strTitle.concat('<a href="').concat(menu_path[j]).concat('">').concat(menu_uname[j]).concat('</a>');
strTitle = strTitle.concat('</div>');
break;
}
else if(menu_fid[j]==i && menu_pid[j]!=0) {
for(k=0; k<menu_pid.length; k++) {
if(menu_fid[k] == menu_pid[j]) {
if(menu_pid[k]==0) {
strTitle = strTitle.concat('<div class="parentfolder-title fl">');
strTitle = strTitle.concat('<a href="').concat(menu_path[k]).concat('">').concat(menu_uname[k]).concat('</a>');
strTitle = strTitle.concat('</div>');
}
else {
for(m=0; m<menu_pid.length; m++) {
if(menu_fid[m]==menu_pid[k]) {
strTitle = strTitle.concat('<div class="parentfolder-title fl">');
strTitle = strTitle.concat('<a href="').concat(menu_path[m]).concat('">').concat(menu_uname[m]).concat('</a>');
strTitle = strTitle.concat('</div>');
break;
}
}
strTitle = strTitle.concat('<div class="subfolder-title fl">');
strTitle = strTitle.concat('>&nbsp;<a href="').concat(menu_path[k]).concat('">').concat(menu_uname[k]).concat('</a>');
strTitle = strTitle.concat('</div>');
}
break;
}
}
strTitle = strTitle.concat('<div class="subfolder-title fl">');
strTitle = strTitle.concat('>&nbsp;<a href="').concat(menu_path[j]).concat('">').concat(menu_uname[j]).concat('</a>');
strTitle = strTitle.concat('</div>');
break;
}
}
document.write(strTitle);
}

function writeBlank(i) {
var strHTML = '';
for(var j=1; j<=i; j++){
strHTML = strHTML.concat('&nbsp;');
}
return strHTML;
}

function goTo(i){
document.location.href = i;
}

</script>

<div id="topmenu">

<div class="parent-menu" id="parent-menu"></div>


<div class="sub-menu">

<div class="fl"><img src="http://3.bp.blogspot.com/_BmIFAHM3wdk/TQQ6KvR5DPI/AAAAAAAAAss/EVqO2JpSsyk/s1600/iconmenucap2.gif" alt="" /> </div>


<div class="smenu-content fl" id="submenu" onmouseover="clear_delayhide();activeMenuParent();" onmouseout="resetit();">&nbsp;</div>

</div>


</div>

<script type="text/javascript">
menuobj=document.getElementById? document.getElementById("submenu") : document.all? document.all.submenu : document.layers? document.dep1.document.dep2 : ""
Active(); writeParentMenu(); reWriteMenu();
</script>


Theo : code1k.com

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com