Tạo drop menu kết hợp xổ ngang và sổ dọc

Hôm nay namkna sẽ giới thiệu cho các bạn một Style menu mới ngoài chức năng tạo menu xổ ngang còn có thêm chức năng xổ dọc ở các menu con khi ta dê chuột vào.
Các bạn có thể xem demo để thấy rõ hơn.Hoặc có thể xem ảnh minh họa:
Ảnh minh họa
» Bắt đầu thủ thuật

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần thiết kế (Design)
3. Chọn Chỉnh sửa HTML 

4. Thêm đoạn mã trước đây trước thẻ</head>:
// Code CSS
<style type="text/css">
a {
text-decoration:none;
}
ul {
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}

#navigation
{
position: relative;
width :100%;
height: 47px;
float:left;
line-height:normal;
list-style-type:none ;
padding:0;
display :inline ;
background-color : #ddd;
}
#navigation li{
display:inline;
margin:0;
padding:0;
float: left;
height: 15px;
cursor:hand;
}

/*-------Menu Chính------------*/
/*- li -> div -*/
#navigation li div
{
float: left;
height :22px;
width: auto;
display: inline;
color: #696969;
cursor:hand ;
font-family :Tahoma ;
font-size :12px;
font-weight :bold ;
background:#ddd;
}
#navigation li:hover div ,
#navigation li.hover div
{
color: white;
cursor: hand;
background: transparent ;
background-color :#0a65a8;
}
#navigation li:Visited div ,
#navigation li.Visited div
{
background: transparent ;
background-color :#0a65a8;
color: White;
}

/*- li -> div -> a -*/
#navigation li div a
{
color: #696969;
font-family :Tahoma ;
font-size :12px;
font-weight :bold ;
}
#navigation li:hover div a,
#navigation li.hover div a
{
color: White;
}
#navigation li:Visited div a,
#navigation li.Visited div a
{
color: White;
}

/*-----------Menu phụ (sub)------------*/
/*--- subsection rollovers ---*/
/*- li -> ul -*/
/*- turn off subesection by default -*/

#navigation li ul
{
display: none;
position: absolute;
top: 22px;
left: 0;
height :21px;
width :800px;
background:#3287C2;
border-bottom :solid 1px #747474;
}
#navigation li:hover ul,
#navigation li.hover ul
{
display:block ;
z-index: 1000;
}
#navigation li:Visited ul,
#navigation li.Visited ul {
display: block;
z-index: 1000;
}

/*- li -> lu -> span -*/
/*- subsection rollovers -*/

#navigation li ul span
{
height :23px;
width :auto ;
}

/*- li -> lu -> span -> li -*/
/*- for all links in the list -*/
#navigation li ul span li
{
display :inline ;
height :23px;
background-color: Transparent;
}

/*- li -> ul -> span -> li -> a -*/
#navigation li ul span li a
{
float:left ;
cursor: hand;
color :#e8e8e8;
font-family :Tahoma ;
font-size :11.5px;
padding :3px 5px 0px 9px;
}
#navigation li ul span li:hover a,
#navigation li ul span li.hover a
{
text-decoration :none;
color :White;
font-weight:bold;
}
#navigation li ul span li:Visited a,
#navigation li ul span li.Visited a
{
text-decoration :none;
color :#FFFFFF;
font-weight:bold;
}
#navigation li ul span li a:hover,
#navigation li ul span li a.hover
{
text-decoration :none;
color :White;
font-weight:bold;

}

/*--------------SubMenu sổ dọc--------------*/
#dropmenudiv{
position:absolute;
border-bottom-width: 0;
line-height:16px;
z-index:10000;
top :45px;
margin:-40px; /*khoảng cách giữa sub menu và menu chính */
}
#dropmenudiv a{
width :auto ;
display: block;
text-indent: 10px;
border-bottom: 1px solid #dddddd;
padding: 3px;
text-decoration: none;
color :#e8e8e8;
font-family :Tahoma;
font-size :11.5px;
}
#dropmenudiv a:hover
{
/*hover background color*/
background-color:#38A3EE;
text-decoration :none;
color :White;
font-weight:bold;
}

</style>

// Code JS
<script type="text/javascript" language="javascript">
var LineItems11=new Array()
var LineItems12=new Array()
LineItems12[0]='<a href=Link1.2.1>SubMenu 1.2.1</a>'
LineItems12[1]='<a href=Link1.2.2>SubMenu 1.2.2</a>'
LineItems12[2]='<a href=Link1.2.3>SubMenu 1.2.3</a>'
var LineItems13=new Array()
LineItems13[0]='<a href=Link1.3.1>SubMenu 1.3.1</a>'
LineItems13[1]='<a href=Link1.3.1>SubMenu 1.3.2</a>'
LineItems13[2]='<a href=Link1.3.1>SubMenu 1.3.3</a>'
var LineItems21=new Array()
var LineItems22=new Array()

var LineItems31=new Array()
LineItems31[0]='<a href=Link3.1.1>SubMenu 3.1.1</a>'
LineItems31[1]='<a href=Link3.1.2>SubMenu 3.1.2</a>'
LineItems31[2]='<a href=Link3.1.3>SubMenu 3.1.3</a>'
var LineItems32=new Array()
LineItems32[0]='<a href=Link3.2.1>SubMenu 3.2.1</a>'
LineItems32[1]='<a href=Link3.2.2>SubMenu 3.2.2</a>'
LineItems32[2]='<a href=Link3.2.3>SubMenu 3.2.3</a>'

var LineItems41=new Array()
var LineItems42=new Array()
LineItems42[0]='<a href=Link4.2.1>SubMenu 4.2.1</a>'
LineItems42[1]='<a href=Link4.2.2>SubMenu 4.2.2</a>'
LineItems42[2]='<a href=Link4.2.3>SubMenu 4.2.3</a>'

var ChannelIDSelect=new Array()

</script>
- Đoạn code JS trên là để tạo các menu sổ dọc cho các SubMenu.
- Mình sẽ đặt quy tắc đặt tên cho các mảng để các bạn dễ hình dung và không bị nhầm lẫn :
+ Các SubMenu ta sẽ đặt từ 1-->10...
Ví dụ : SubMenu của menu chính thứ nhất sẽ là 11 (số 1 đầu tiên là menu chính, số 1 thứ 2 là Submenu), ví dụ menu chính thứ 1 có 5 submenu thì ta sẽ đặt tên như sau : 11, 12, 13, 14, 15 . Nếu menu 1 có trên 10 submenu thì ta cứ tuần tự thêm vào, ví dụ 110, 111, 112...
+ Mỗi Submenu sẽ là 1 mảng, và các menu sổ dọc ở mỗi submenu sẽ là 1 phần tử của mảng. Ví dụ submenu42 có 3 menu con sổ dọc xuống, thì phần tử trong mảng submenu42 sẽ là 3 (như trong code mẫu)

Lưu ý : các tên của các submenu này sẽ được dùng cho code HTML ở bước sau, vì thế khi thêm bớt menu ở code JS thì các bạn cũng phải chỉnh sửa ở code HTML.
- Các code Link4.2.2, Link4.2.3... là địa chỉ của các menu dropdown.

5. Save template.

6. Tạo 1 widget HTML và dán code bên dưới vào :
<ul id="navigation">
<li style="height: 22px;" class="" onmouseover="Mouseover(this);">
<div style="cursor: pointer; height: 22px;" class="Visited" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<a href="http://namkna.blogspot.com/"><img src="http://1.bp.blogspot.com/-jkoleILeA0c/T3ffMhAR5EI/AAAAAAAAA1A/43N4L245Mjw/s1600/home-namkna-blogspot.gif" alt="" title="Trở về Trang Chủ" border="0" width="58" height="22"></a>
</div>
<ul style="border-top: 1px solid rgb(0, 102, 160);" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<span onmouseover="ClearsetTimeout();"></span>
</ul>
</li>

<!-- Main Menu 1 -->
<li id="1" class="" onmouseover="Mouseover(this);">
<div style="border-left: 1px solid rgb(195, 195, 195); vertical-align: middle; cursor: pointer;" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<div style="border: 1px solid White; padding: 0px 5px; height: 20px; line-height: 20px; vertical-align: middle; text-align: center;">
<a href="#" class="lnkLevel1" title=""> Menu 1 </a>
</div>
</div>

<!-- Submenu 1 -->
<ul style="border-top: 1px solid rgb(0, 102, 160);" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<span style="display: block;">
<li style="width: 52px; text-align: right; background-color: transparent; padding-left: 0px;" class=""> </li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" target="_blank" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems11, '0px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 1.1</a>
</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems12, '150px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 1.2<img id="imgMenuTriangle_12" src="http://2.bp.blogspot.com/-py4mEOW1v2Q/T3fcgqPjg7I/AAAAAAAAA00/dE6lkunyO0o/s1600/subIcon-namkna-blogspot.gif" alt="" align="bottom" border="0">
</a>
</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#2" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems13, '150px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 1.3<img id="imgMenuTriangle_13" src="http://2.bp.blogspot.com/-py4mEOW1v2Q/T3fcgqPjg7I/AAAAAAAAA00/dE6lkunyO0o/s1600/subIcon-namkna-blogspot.gif" alt="" align="bottom" border="0">
</a>
</li>
</span>
</ul>
</li>
<!-- END Menu 1-->

<!-- Main Menu 2 -->
<li id="2" class="" onmouseover="Mouseover(this);">
<div style="border-left: 1px solid rgb(195, 195, 195); vertical-align: middle; cursor: pointer;" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<div style="border: 1px solid White; padding: 0px 5px; height: 20px; line-height: 20px; vertical-align: middle; text-align: center;">
<a href="#" class="lnkLevel1" title="">Menu 2</a>
</div>
</div>

<!-- Submenu 2 -->
<ul style="border-top: 1px solid rgb(0, 102, 160);" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<span style="display: block;">
<li style="width: 52px; text-align: right; background-color: transparent; padding-left: 0px;" class="">
</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems21, '0px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 2.1</a>
</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems22, '0px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 2.2</a>
</li>
</span>
</ul>
</li>
<!-- END Menu 2-->

<!-- Main Menu 3 -->
<li id="3" class="" onmouseover="Mouseover(this);">
<div style="border-left: 1px solid rgb(195, 195, 195); vertical-align: middle; cursor: pointer;" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<div style="border: 1px solid White; padding: 0px 5px; height: 20px; line-height: 20px; vertical-align: middle; text-align: center;"><a href="#" target="_blank" class="lnkLevel1" title="">Menu 3</a>
</div>
</div>

<!-- SubMenu 3 -->
<ul style="border-top: 1px solid rgb(0, 102, 160);" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<span style="display: block;">
<li style="width: 52px; text-align: right; background-color: transparent; padding-left: 100px;" class=""> </li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems31, '150px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 3.1<img id="imgMenuTriangle_31" src="http://2.bp.blogspot.com/-py4mEOW1v2Q/T3fcgqPjg7I/AAAAAAAAA00/dE6lkunyO0o/s1600/subIcon-namkna-blogspot.gif" alt="" align="bottom" border="0">
</a>
</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems32, '150px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 3.2<img id="imgMenuTriangle_32" src="http://2.bp.blogspot.com/-py4mEOW1v2Q/T3fcgqPjg7I/AAAAAAAAA00/dE6lkunyO0o/s1600/subIcon-namkna-blogspot.gif" alt="" align="bottom" border="0">
</a>
</li>
</span>
</ul>
</li>
<!-- END Menu 3-->

<!-- Main Menu 4-->
<li id="4" class="" onmouseover="Mouseover(this);">
<div style="border-left: 1px solid rgb(195, 195, 195); vertical-align: middle; cursor: pointer;" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<div style="border: 1px solid White; padding: 0px 5px; height: 20px; line-height: 20px; vertical-align: middle; text-align: center;">
<a href="#" class="lnkLevel1" title="">Menu 4</a>
</div>
</div>

<!-- SubMenu 4 -->
<ul style="border-top: 1px solid rgb(0, 102, 160);" class="" onmouseout="Mouseout();" onmouseover="ClearsetTimeout();">
<span style="display: block;">
<li style="width: 52px; text-align: right; background-color: transparent; padding-left: 100px;" class=""> </li>


<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems41, '0px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 4.1</a>

</li>

<li id="Li1" class="" onmouseover="ClearsetTimeout()">
<a href="#" target="_blank" onmouseover="dropdownmenu(this, event,LineItems42, '150px');" onmouseout="delayhidemenu();">SubMenu 4.2<img id="imgMenuTriangle_42" src="http://2.bp.blogspot.com/-py4mEOW1v2Q/T3fcgqPjg7I/AAAAAAAAA00/dE6lkunyO0o/s1600/subIcon-namkna-blogspot.gif" alt="" align="bottom" border="0">
</a>
</li>

</span>
</ul>
</li>
<!-- END Menu 4-->

</ul>

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://dl.dropbox.com/u/66256041/Menu/namkna-blogspot-menu-xo-doc-2/MenuTab.js"></script>
<div id="dropmenudiv" style="visibility: hidden; width: 165px; background-color: rgb(50, 135, 194);" onmouseover="clearhidemenu()" onmouseout="dynamichide(event)"></div>
Trong đó:
  • Các code màu đỏ chính là tên của các submenu mà bạn đã đặt ở trong bước 3.
  • Với các Submenu có các menu con sổ dọc thì các bạn hãy thêm ảnh icon (subIcon.gif) vào sau tên của các submenu này . Ví dụ submenu42, nếu submenu không có các menu con thì các bạn không nên thêm vào (như submenu21, submenu22). Thêm icon này vào chủ yếu để ta phân biệt rõ submenu nào có sổ dọc và submemu nào ko có sổ dọc.
Các bạn chú ý đoạn code sau trong bước 4:
#dropmenudiv{
position:absolute;
border-bottom-width: 0;
line-height:16px;
z-index:10000;
top :45px;
margin:-40px; /*khoảng cách giữa sub menu và menu chính */
}
 - Điều chỉnh thông số margin:-40px để sửa lỗi như hình. Có thể để giá trị âm hoặc dương!
- P/s: Mẫu này mình tham khảo bên fandung nhưng đã khắc phục một số lỗi mà bên fandung chưa fix.
Chúc thành công!

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com