Menu "Megaanchor" dạng nén cho mọi website - blogspot với jQuery

Menu sử dụng jQuery nhìn rất đẹp mắt và gọn nhẹ. Thích hợp cho các bạn theo phong cách đơn giản, gọn nhẹ, tất cả sẽ hiện ra khi bạn di cuột vào chữ Menu.

Xem Demo

Menu "Megaanchor" dạng nén cho mọi website với jQuery
☼ Bắt đầu thủ thuật
1. Đầu tiên bạn hãy vào tài khoản blogger
2. Vào Thiết kế 

3. Chọn Phần tử trang 
4. Thêm tiện ích - HTML/Javarscrip  
5. Và dán code bên dưới vào:
<script type="text/javascript"src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<style type="text/css">
.megamenu{
position: absolute;
display: none;
left: 0;
top: 0;
background: white;
border: 1px solid #f06b24;
border-width: 5px 5px;
padding: 10px;
font: normal 12px verdanal;
z-index: 100;
}
.megamenu .column{
float: left;
width: 180px;
margin-right: 5px;
}
.megamenu .column ul{
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type: none;
}
.megamenu .column ul li{
padding-bottom: 5px;
}
.megamenu .column h3{
background: #e0e0e0;
font: bold 13px verdana;
margin: 0 0 5px 0;
}
.megamenu .column ul li a{
text-decoration: none;
}
.megamenu .column ul li a:hover{
color: red;
}
</style>
<script type="text/javascript">
jQuery.noConflict();
var jkmegamenu={
effectduration: 300, //duration of animation, in milliseconds
delaytimer: 200, //delay after mouseout before menu should be hidden, in milliseconds
//No need to edit beyond here
megamenulabels: [],
megamenus: [], //array to contain each block menu instances
zIndexVal: 1000, //starting z-index value for drop down menu
$shimobj: null,
addshim:function($){
$(document.body).append('<iframe id="outlineiframeshim" src="'+(location.protocol=="https:"? 'blank.htm' : 'about:blank')+'" style="display:none; left:0; top:0; z-index:999; position:absolute; filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=0)" frameBorder="0" scrolling="no"></IFRAME>')
this.$shimobj=$("#outlineiframeshim")
},
alignmenu:function($, e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $anchor=megamenu.$anchorobj
var $menu=megamenu.$menuobj
var menuleft=($(window).width()-(megamenu.offsetx-$(document).scrollLeft())>megamenu.actualwidth)? megamenu.offsetx : megamenu.offsetx-megamenu.actualwidth+megamenu.anchorwidth //get x coord of menu
//var menutop=($(window).height()-(megamenu.offsety-$(document).scrollTop()+megamenu.anchorheight)>megamenu.actualheight)? megamenu.offsety+megamenu.anchorheight : megamenu.offsety-megamenu.actualheight
var menutop=megamenu.offsety+megamenu.anchorheight //get y coord of menu
$menu.css({left:menuleft+"px", top:menutop+"px"})
this.$shimobj.css({width:megamenu.actualwidth+"px", height:megamenu.actualheight+"px", left:menuleft+"px", top:menutop+"px", display:"block"})
},
showmenu:function(e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $menu=megamenu.$menuobj
var $menuinner=megamenu.$menuinner
if ($menu.css("display")=="none"){
this.alignmenu(jQuery, e, megamenu_pos)
$menu.css("z-index", ++this.zIndexVal)
$menu.show(this.effectduration, function(){
$menuinner.css('visibility', 'visible')
})
}
else if ($menu.css("display")=="block" && e.type=="click"){ //if menu is hidden and this is a "click" event (versus "mouseout")
this.hidemenu(e, megamenu_pos)
}
return false
},
hidemenu:function(e, megamenu_pos){
var megamenu=this.megamenus[megamenu_pos]
var $menu=megamenu.$menuobj
var $menuinner=megamenu.$menuinner
$menuinner.css('visibility', 'hidden')
this.$shimobj.css({display:"none", left:0, top:0})
$menu.hide(this.effectduration)
},
definemenu:function(anchorid, menuid, revealtype){
this.megamenulabels.push([anchorid, menuid, revealtype])
},
render:function($){
for (var i=0, labels=this.megamenulabels[i]; i<this.megamenulabels.length; i++, labels=this.megamenulabels[i]){
if ($('#'+labels[0]).length!=1 || $('#'+labels[1]).length!=1) //if one of the two elements are NOT defined, exist
return
this.megamenus.push({$anchorobj:$("#"+labels[0]), $menuobj:$("#"+labels[1]), $menuinner:$("#"+labels[1]).children('ul:first-child'), revealtype:labels[2], hidetimer:null})
var megamenu=this.megamenus[i]
megamenu.$anchorobj.add(megamenu.$menuobj).attr("_megamenupos", i+"pos") //remember index of this drop down menu
megamenu.actualwidth=megamenu.$menuobj.outerWidth()
megamenu.actualheight=megamenu.$menuobj.outerHeight()
megamenu.offsetx=megamenu.$anchorobj.offset().left
megamenu.offsety=megamenu.$anchorobj.offset().top
megamenu.anchorwidth=megamenu.$anchorobj.outerWidth()
megamenu.anchorheight=megamenu.$anchorobj.outerHeight()
$(document.body).append(megamenu.$menuobj) //move drop down menu to end of document
megamenu.$menuobj.css("z-index", ++this.zIndexVal).hide()
megamenu.$menuinner.css("visibility", "hidden")
megamenu.$anchorobj.bind(megamenu.revealtype=="click"? "click" : "mouseenter", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
clearTimeout(menuinfo.hidetimer) //cancel hide menu timer
return jkmegamenu.showmenu(e, parseInt(this.getAttribute("_megamenupos")))
})
megamenu.$anchorobj.bind("mouseleave", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
if (e.relatedTarget!=menuinfo.$menuobj.get(0) && $(e.relatedTarget).parents("#"+menuinfo.$menuobj.get(0).id).length==0){ //check that mouse hasn't moved into menu object
menuinfo.hidetimer=setTimeout(function(){ //add delay before hiding menu
jkmegamenu.hidemenu(e, parseInt(menuinfo.$menuobj.get(0).getAttribute("_megamenupos")))
}, jkmegamenu.delaytimer)
}
})
megamenu.$menuobj.bind("mouseenter", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
clearTimeout(menuinfo.hidetimer) //cancel hide menu timer
})
megamenu.$menuobj.bind("click mouseleave", function(e){
var menuinfo=jkmegamenu.megamenus[parseInt(this.getAttribute("_megamenupos"))]
menuinfo.hidetimer=setTimeout(function(){ //add delay before hiding menu
jkmegamenu.hidemenu(e, parseInt(menuinfo.$menuobj.get(0).getAttribute("_megamenupos")))
}, jkmegamenu.delaytimer)
})
} //end for loop
if(/Safari/i.test(navigator.userAgent)){ //if Safari
$(window).bind("resize load", function(){
for (var i=0; i<jkmegamenu.megamenus.length; i++){
var megamenu=jkmegamenu.megamenus[i]
var $anchorisimg=(megamenu.$anchorobj.children().length==1 && megamenu.$anchorobj.children().eq(0).is('img'))? megamenu.$anchorobj.children().eq(0) : null
if ($anchorisimg){ //if anchor is an image link, get offsets and dimensions of image itself, instead of parent A
megamenu.offsetx=$anchorisimg.offset().left
megamenu.offsety=$anchorisimg.offset().top
megamenu.anchorwidth=$anchorisimg.width()
megamenu.anchorheight=$anchorisimg.height()
}
}
})
}
else{
$(window).bind("resize", function(){
for (var i=0; i<jkmegamenu.megamenus.length; i++){
var megamenu=jkmegamenu.megamenus[i]
megamenu.offsetx=megamenu.$anchorobj.offset().left
megamenu.offsety=megamenu.$anchorobj.offset().top
}
})
}
jkmegamenu.addshim($)
}
}
jQuery(document).ready(function($){
jkmegamenu.render($)
})
</script>
<script type="text/javascript">
//jkmegamenu.definemenu("anchorid", "menuid", "mouseover|click")
jkmegamenu.definemenu("megaanchor", "megamenu1", "mouseover")
</script>
<a href="http://namkna.blogspot.com/" id="megaanchor"><img alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/-F_eS4mWk_4M/Tz8TKrUfIEI/AAAAAAAAAfM/G-Ug1CLcj4Q/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-1.gif" style="border:0px"/ > MENU </a>
<div id="megamenu1" class="megamenu">
<div class="column">
<h3>
<img src="http://3.bp.blogspot.com/-8qt3Q04UG-k/Tz8VDbxU7lI/AAAAAAAAAfY/iJOezTvEGG4/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-2.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Sản phẩm</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/12/tuyen-tap-hai-xuan-2012.html"> Hài xuân 2012 </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/01/hai-xuan-2011.html"> Hài xuân 2011 </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/01/hai-chau-tinh-tri-cuc-hay.html"> Châu tinh trì </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/02/thu-gian-cuoi-tuan-full.html"> Thư giãn cuối tuần </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/03/phim-hai-chon-loc.html"> Chọn lọc </a></li>
</ul>
</div>
<div class="column">
<h3>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-fq8-eW6wMyA/Tz8VDvdaBaI/AAAAAAAAAfk/T4fQfN6uDFg/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-3.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Trang chủ</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/">Trang chủ</a></li>
<li><a href="http://www.blogger.com/home">Đăng nhập</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/">Control Panel</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/">Thoát</a></li>
</ul>
</div>
<div class="column">
<h3>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-iiP6tbHEufM/Tz8VDm9q-mI/AAAAAAAAAfs/KtW91ksy_5w/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-3_2.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Story</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Love%20-%20Friend"> Love story </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/BlogRadio"> Blogradio </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/02/qua-tang-cuoc-song_7172.html"> Quà tặng cuộc sống </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/12/khoanh-khac-ky-dieu-tuyen-tap.html"> Khoảnh khắc kỳ diệu </a></li>
</ul>
</div>
<br style="clear: left" />
<div class="column">
<h3>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-fhogtpT_Ds8/Tz8VDyiNyGI/AAAAAAAAAf8/2v3PRmAPAiE/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-3_3.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Thủ thuật</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Blogspot-tips"> Blogspot </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/BlogYahoo-Tips"> Blog Yahoo </a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Yahoo"> Messenger</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/World-PPT"> World-PPT/a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/p/photo-editor-online-photoshop-online_24.html"> Photoshop</a></li>
</ul>
</div>
<div class="column">
<h3>
<img src="http://3.bp.blogspot.com/-IjVCiXpCQ2s/Tz8V4zcedRI/AAAAAAAAAgU/NQhEvU8osLg/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-3_4.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Download</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Lam-Phim">Làm phim</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/IDM-Downloand">IDM</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/search/label/Phan%20Mem">Miễn phí</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/02/nhac-hinh.html#">Phim</a></li>
</ul>
</div>
<div class="column">
<h3>
<img src="http://2.bp.blogspot.com/-KfxiPLhs9Co/Tz8V5PFgxXI/AAAAAAAAAgg/HlFuKewzKSE/s1600/Megaanchor-menu-namkna-ngoctra-3_4_2.gif" alt="" style="border:0px;"/ > Nge nhạc</h3>
<ul>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/02/nhac-hinh.html">Nhạc hình</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/02/quang-le-va-nhung-ca-khuc-tru-tinh-hay_26.html">Nhạc vàng</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/01/music.html">Không lời</a></li>
<li><a href="http://namkna.blogspot.com/2011/01/nhac-quoc-te.html">Quốc tế</a></li>
</ul>
</div>
</div>
- Các bạn thay các liên kết và tên cho phù hợp với blo là OK.
Chúc thành công!

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẾ KỶ   
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0926.340.479 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com