Hướng dẫn tạo sidebar sticky cuộn trang cho blogspotHướng dẫn các bạn tạo thanh sidebar sticky cuộn trang trong blogspot, nục đích là để chèn hiện thị quảng cáo tốt tăng tỉ lệ click vào các banner quảng cáo, hay khi muốn làm người dùng chú ý đến những nội dung được cung cấp trên widget.

Xem demo như trang của mình và các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Copy đoạn code js sau dán trước </body>

<script>
//<![CDATA[
!function(i){i.fn.theiaStickySidebar=function(t){function e(t,e){var a=o(t,e);a||(console.log("TSS: Body width smaller than options.minWidth. Init is delayed."),i(document).on("scroll."+t.namespace,function(t,e){return function(a){var n=o(t,e);n&&i(this).unbind(a)}}(t,e)),i(window).on("resize."+t.namespace,function(t,e){return function(a){var n=o(t,e);n&&i(this).unbind(a)}}(t,e)))}function o(t,e){return t.initialized===!0||!(i("body").width()<t.minWidth)&&(a(t,e),!0)}function a(t,e){t.initialized=!0;var o=i("#theia-sticky-sidebar-stylesheet-"+t.namespace);0===o.length&&i("head").append(i('<style id="theia-sticky-sidebar-stylesheet-'+t.namespace+'">.theiaStickySidebar:after {content: ""; display: table; clear: both;}</style>')),e.each(function(){function e(){a.fixedScrollTop=0,a.sidebar.css({"min-height":"1px"}),a.stickySidebar.css({position:"static",width:"",transform:"none"})}function o(t){var e=t.height();return t.children().each(function(){e=Math.max(e,i(this).height())}),e}var a={};if(a.sidebar=i(this),a.options=t||{},a.container=i(a.options.containerSelector),0==a.container.length&&(a.container=a.sidebar.parent()),a.sidebar.parents().css("-webkit-transform","none"),a.sidebar.css({position:a.options.defaultPosition,overflow:"visible","-webkit-box-sizing":"border-box","-moz-box-sizing":"border-box","box-sizing":"border-box"}),a.stickySidebar=a.sidebar.find(".theiaStickySidebar"),0==a.stickySidebar.length){var s=/(?:text|application)\/(?:x-)?(?:javascript|ecmascript)/i;a.sidebar.find("script").filter(function(i,t){return 0===t.type.length||t.type.match(s)}).remove(),a.stickySidebar=i("<div>
").addClass("theiaStickySidebar").append(a.sidebar.children()),a.sidebar.append(a.stickySidebar)}a.marginBottom=parseInt(a.sidebar.css("margin-bottom")),a.paddingTop=parseInt(a.sidebar.css("padding-top")),a.paddingBottom=parseInt(a.sidebar.css("padding-bottom"));var r=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight();a.stickySidebar.css("padding-top",1),a.stickySidebar.css("padding-bottom",1),r-=a.stickySidebar.offset().top,d=a.stickySidebar.outerHeight()-d-r,0==r?(a.stickySidebar.css("padding-top",0),a.stickySidebarPaddingTop=0):a.stickySidebarPaddingTop=1,0==d?(a.stickySidebar.css("padding-bottom",0),a.stickySidebarPaddingBottom=0):a.stickySidebarPaddingBottom=1,a.previousScrollTop=null,a.fixedScrollTop=0,e(),a.onScroll=function(a){if(a.stickySidebar.is(":visible")){if(i("body").width()<a.options.minWidth)return void e();if(a.options.disableOnResponsiveLayouts){var s=a.sidebar.outerWidth("none"==a.sidebar.css("float"));if(s+50>a.container.width())return void e()}var r=i(document).scrollTop(),d="static";if(r>=a.sidebar.offset().top+(a.paddingTop-a.options.additionalMarginTop)){var c,p=a.paddingTop+t.additionalMarginTop,b=a.paddingBottom+a.marginBottom+t.additionalMarginBottom,l=a.sidebar.offset().top,f=a.sidebar.offset().top+o(a.container),h=0+t.additionalMarginTop,g=a.stickySidebar.outerHeight()+p+b<i(window).height();c=g?h+a.stickySidebar.outerHeight():i(window).height()-a.marginBottom-a.paddingBottom-t.additionalMarginBottom;var u=l-r+a.paddingTop,S=f-r-a.paddingBottom-a.marginBottom,y=a.stickySidebar.offset().top-r,m=a.previousScrollTop-r;"fixed"==a.stickySidebar.css("position")&&"modern"==a.options.sidebarBehavior&&(y+=m),"stick-to-top"==a.options.sidebarBehavior&&(y=t.additionalMarginTop),"stick-to-bottom"==a.options.sidebarBehavior&&(y=c-a.stickySidebar.outerHeight()),y=m>0?Math.min(y,h):Math.max(y,c-a.stickySidebar.outerHeight()),y=Math.max(y,u),y=Math.min(y,S-a.stickySidebar.outerHeight());var k=a.container.height()==a.stickySidebar.outerHeight();d=(k||y!=h)&&(k||y!=c-a.stickySidebar.outerHeight())?r+y-a.sidebar.offset().top-a.paddingTop<=t.additionalMarginTop?"static":"absolute":"fixed"}if("fixed"==d){var v=i(document).scrollLeft();a.stickySidebar.css({position:"fixed",width:n(a.stickySidebar)+"px",transform:"translateY("+y+"px)",left:a.sidebar.offset().left+parseInt(a.sidebar.css("padding-left"))-v+"px",top:"0px"})}else if("absolute"==d){var x={};"absolute"!=a.stickySidebar.css("position")&&(x.position="absolute",x.transform="translateY("+(r+y-a.sidebar.offset().top-a.stickySidebarPaddingTop-a.stickySidebarPaddingBottom)+"px)",x.top="0px"),x.width=n(a.stickySidebar)+"px",x.left="",a.stickySidebar.css(x)}else"static"==d&&e();"static"!=d&&1==a.options.updateSidebarHeight&&a.sidebar.css({"min-height":a.stickySidebar.outerHeight()+a.stickySidebar.offset().top-a.sidebar.offset().top+a.paddingBottom}),a.previousScrollTop=r}},a.onScroll(a),i(document).on("scroll."+a.options.namespace,function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(a)),i(window).on("resize."+a.options.namespace,function(i){return function(){i.stickySidebar.css({position:"static"}),i.onScroll(i)}}(a)),"undefined"!=typeof ResizeSensor&&new ResizeSensor(a.stickySidebar[0],function(i){return function(){i.onScroll(i)}}(a))})}function n(i){var t;try{t=i[0].getBoundingClientRect().width}catch(i){}return"undefined"==typeof t&&(t=i.width()),t}var s={containerSelector:"",additionalMarginTop:0,additionalMarginBottom:0,updateSidebarHeight:!0,minWidth:0,disableOnResponsiveLayouts:!0,sidebarBehavior:"modern",defaultPosition:"relative",namespace:"TSS"};return t=i.extend(s,t),t.additionalMarginTop=parseInt(t.additionalMarginTop)||0,t.additionalMarginBottom=parseInt(t.additionalMarginBottom)||0,e(t,this),this}}(jQuery);
//]]>
</script>


Bước 2: Tiếp tục copy code js sau dán phía dưới code trên vừa làm


<script type='text/javascript'>
    jQuery(document).ready(function() {
        jQuery('#footer.col-md-3').theiaStickySidebar({
            // Settings
            additionalMarginTop: 15
        });
    });
</script>

Chú ý:
#footer.col-md-3 là 2 cái id và class cần thay vô

Giải thích:
#footer : là phần mà sidebar sẽ đụng và chạy lên đầu trang (thường là footer hoặc class id nằm phía dưới sidebar sẽ đụng)
.col-md-3 : là sidebar cần tạo sticky (thay class hoặc id của bạn vô, nếu là id thì thay bằng dấu #col-md-3 nếu là class thay bằng .col-md-3)
additionalMarginTop : khoảng cách sidebar khi cố định có với phía trên nó (như menu) đơn vị px

 MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI :   

TRUNG TÂM THIẾT KẾ WEBSITE  -  WEB DẠNG BLOG -  ZÁRẺ 
Phụ trách thiết kế : Mr.Mika 
Call me : 0919.08.3000 - 0927.927.000 - Email :  Lienhe365@gmail.com 
Phụ trách kỹ thuật và kinh doanh : Mr. Sơn
Call me : 0919.083.000 - 0927.927.000   Email :   Setup247@Gmail.Com 
Hỗ trợ ZALO 24/24 :   Nhập số 0927.927.000 và zalo kết bạn và liên hệ nhé!

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com