Code tạo nhanh bài đăng dạng ẩn và sổ ra nhanh chóng

 <script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Quẳng gánh lo đi và vui sống !</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:show;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p><b>Qu&#7843;ng gánh lo &#273;i mà s&#7889;ng - Dale Carnegie</b>
</p>
<p>
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://unicore.net.vn/images/stories/Unicore.net.vn/Anh%20sach%20khuyen%20doc/quang_ganh_lo_di_ma_song.jpg" width="187" height="270" />Nh&#7901; các ph&#432;&#417;ng pháp c&#7911;a Dale Carnegie, hàng tri&#7879;u ng&#432;&#7901;i &#273;&#7885;c &#273;ã xây d&#7921;ng &#273;&#432;&#7907;c thái &#273;&#7897; s&#7889;ng tích c&#7921;c, an tâm c&#7843;m nh&#7853;n h&#7841;nh phúc và mãi mãi lo&#7841;i b&#7887; thói quen lo l&#7855;ng:<br />
Hãy &#273;óng ch&#7863;t nh&#7919;ng cánh c&#7917;a s&#7855;t d&#7851;n &#273;&#7871;n quá kh&#7913; và t&#432;&#417;ng lai. Ch&#7881; s&#7889;ng trong nh&#7919;ng vách ng&#259;n c&#7911;a hi&#7879;n t&#7841;i<br />
Nhìn nh&#7853;n nh&#7919;ng m&#7863;t tích c&#7921;c c&#7911;a cu&#7897;c s&#7889;ng<br />
Khi làm vi&#7879;c &#273;&#7871;n quên mình, ta c&#361;ng quên &#273;i m&#7885;i lo l&#7855;ng<br />
Th&#7917; ki&#7875;m tra theo lu&#7853;t bình quân, xác su&#7845;t x&#7843;y ra &#273;i&#7873;u b&#7841;n &#273;ang lo l&#7855;ng là bao nhiêu ph&#7847;n tr&#259;m?<br />
Luôn n&#7895; l&#7921;c h&#7871;t mình<br />
Hãy ngh&#297; &#273;&#7871;n nh&#7919;ng may m&#7855;n b&#7841;n có &#273;&#432;&#7907;c ch&#7913; không ph&#7843;i là nh&#7919;ng r&#7855;c r&#7889;i<br />
Hãy quên &#273;i b&#7843;n thân b&#7857;ng cách quan tâm &#273;&#7871;n ng&#432;&#7901;i khác. M&#7895;i ngày làm m&#7897;t &#273;i&#7873;u t&#7889;t có th&#7875; khi&#7871;n ai &#273;ó m&#7881;m c&#432;&#7901;i<br />
Qua h&#417;n n&#7917;a th&#7871; k&#7927;, nh&#7919;ng l&#7901;i khuyên thi&#7871;t th&#7921;c và sâu s&#7855;c c&#7911;a Dale Carnegie v&#7851;n còn nguyên giá tr&#7883; cho &#273;&#7871;n ngày nay. Ngay bây gi&#7901;, b&#7841;n &#273;ã có th&#7875; ghi tên mình vào danh sách hàng tri&#7879;u con ng&#432;&#7901;i &#273;ã h&#7885;c &#273;&#432;&#7907;c cách:
<b> Qu&#7859;ng gánh lo &#273;i và vui s&#7889;ng !</b><br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/01-loi_tua.mp3">L&#7901;i t&#7921;a c&#7911;a tác gi&#7843;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/02-phan_1_chuong_1.mp3">Ch&#432;&#417;ng 1: S&#7889;ng trong &#8220;Nh&#7919;ng ng&#259;n kín c&#7911;a th&#7901;i gian&#8221;&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/03-phan_1_chuong_2.mp3">Ch&#432;&#417;ng 2: M&#7897;t gi&#7843;i pháp nhi&#7879;m màu&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/04-phan_1_chuong_3.mp3">Ch&#432;&#417;ng 3: Tác h&#7841;i c&#7911;a nh&#7919;ng n&#7895;i lo&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/05-phan_2_chuong_4.mp3">Ch&#432;&#417;ng 4: Cách phân tích và gi&#7843;i quy&#7871;t các v&#7845;n &#273;&#7873; gây lo l&#7855;ng&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/06-phan_2_chuong_5.mp3">Ch&#432;&#417;ng 5: Cách xóa b&#7887; 50% lo l&#7855;ng trong công vi&#7879;c&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/07-phan_2_chuong_6.mp3">Ch&#432;&#417;ng 6: &#272;&#7875; tâm trí không còn ch&#7895; cho s&#7921; lo l&#7855;ng&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/08-phan_2_chuong_7.mp3">Ch&#432;&#417;ng 7: G&#7841;t b&#7887; nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u v&#7909;n v&#7863;t&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/09-phan_2_chuong_8.mp3">Ch&#432;&#417;ng 8: Lu&#7853;t bình quân: Ph&#432;&#417;ng thu&#7889;c hi&#7879;u nghi&#7879;m!&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/10-phan_2_chuong_9.mp3">Ch&#432;&#417;ng 9: H&#7907;p tác v&#7899;i nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u không th&#7875; tránh kh&#7887;i&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/11-phan_2_chuong_10.mp3">Ch&#432;&#417;ng 10: &#272;&#7863;t l&#7879;nh &#8220;d&#7915;ng&#8221; cho n&#7895;i lo l&#7855;ng&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/12-phan_2_chuong_11.mp3">Ch&#432;&#417;ng 11: S&#7889;ng v&#7899;i hi&#7879;n t&#7841;i, b&#7887; qua quá kh&#7913;&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/13-phan_4_chuong_12.mp3">Ch&#432;&#417;ng 12: Suy ngh&#297; và hành &#273;&#7897;ng m&#7897;t cách vui t&#432;&#417;i&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/14-phan_4_chuong_13.mp3">Ch&#432;&#417;ng 13: Ch&#7845;m d&#7913;t vi&#7879;c tr&#7843; &#273;&#361;a</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/15-phan_4_chuong_14.mp3">Ch&#432;&#417;ng 14: Không bu&#7891;n lòng v&#7873; s&#7921; vô &#417;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/16-phan_4_chuong_15.mp3">Ch&#432;&#417;ng 15: Nh&#7919;ng gì b&#7841;n có quý giá h&#417;n hàng tri&#7879;u &#273;ô la!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/17-phan_4_chuong_16.mp3">Ch&#432;&#417;ng 16: Hãy là chính mình</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/18-phan_4_chuong_17.mp3">Ch&#432;&#417;ng 17: N&#7871;u &#273;&#7901;i cho ta m&#7897;t qu&#7843; chanh, hãy pha thành m&#7897;t ly n&#432;&#7899;c chanh</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/19-phan_4_chuong_18.mp3">Ch&#432;&#417;ng 18: Cách thoát kh&#7887;i phi&#7873;n mu&#7897;n trong 14 ngày</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/20-phan_5_chuong_19.mp3">Ch&#432;&#417;ng 19: Không ai soi mói m&#7897;t k&#7867; t&#7847;m th&#432;&#7901;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/21-phan_5_chuong_20.mp3">Ch&#432;&#417;ng 20: &#272;&#7875; không t&#7893;n th&#432;&#417;ng vì nh&#7919;ng l&#7901;i ch&#7881; trích</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/22-phan_5_chuong_21.mp3">Ch&#432;&#417;ng 21:Nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u d&#7841;i d&#7897;t tôi t&#7915;ng làm</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/23-phan_6_chuong_22.mp3">Ch&#432;&#417;ng 22: Tác h&#7841;i c&#7911;a s&#7921; m&#7879;t m&#7887;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/24-phan_6_chuong_23.mp3">Ch&#432;&#417;ng 23: Nguyên nhân và cách kh&#7855;c ph&#7909;c tr&#7841;ng thái m&#7879;t m&#7887;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/25-phan_6_chuong_24.mp3">Ch&#432;&#417;ng 24: Tránh m&#7879;t m&#7887;i và gi&#7919; s&#7855;c di&#7879;n t&#432;&#417;i tr&#7867;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/26-phan_6_chuong_25.mp3">Ch&#432;&#417;ng 25: B&#7889;n thói quen t&#7889;t khi làm vi&#7879;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/27-phan_6_chuong_26.mp3">Ch&#432;&#417;ng 26: Cách xua tan n&#7895;i bu&#7891;n chán</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/quangganhlodivavuisong/28-phan_6_chuong_27.mp3">Ch&#432;&#417;ng 27: Cách tránh lo l&#7855;ng vì m&#7845;t ng&#7911;</a></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div>


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Bí quyết thành công dành cho bạn trẻ</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:none;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p><b>Bí quy&#7871;t thành công dành cho b&#7841;n tr&#7867;</b>
</p>
<p>
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://unicore.net.vn/images/stories/Unicore.net.vn/Anh%20sach%20khuyen%20doc/bi_quyet_thanh_cong.jpg" width="114" height="162" />Bí
quy&#7871;t thành công dành cho B&#7841;n tr&#7867; chính là kim ch&#7881; nam cho b&#7845;t c&#7913; b&#7841;n tr&#7867; nào
mu&#7889;n thành công trong cu&#7897;c s&#7889;ng, b&#7845;t k&#7875; m&#7909;c tiêu c&#7911;a b&#7841;n là tr&#7903; thành m&#7897;t h&#7885;c
sinh xu&#7845;t s&#7855;c hay m&#7897;t v&#7853;n &#273;&#7897;ng viên v&#432;&#7907;t tr&#7897;i, kh&#7903;i nghi&#7879;p kinh doanh v&#7899;i nh&#7919;ng
ý t&#432;&#7903;ng &#273;&#7897;t phá có th&#7875; ki&#7871;m &#273;&#432;&#7907;c hàng ch&#7909;c tri&#7879;u &#273;ô-la hay &#273;&#417;n gi&#7843;n h&#417;n ch&#7881; là
tìm &#273;&#7883;nh h&#432;&#7899;ng và h&#432;&#7899;ng d&#7851;n &#273;&#7875; b&#7841;n thành công và h&#7841;nh phúc trong cu&#7897;c s&#7889;ng.<br />
<br />
&#272;ây không ch&#7881; là m&#7897;t b&#7897; s&#432;u t&#7853;p nh&#7919;ng &#8220;ý t&#432;&#7903;ng hay&#8221; &#8211; cu&#7889;n sách bao g&#7891;m 20 chi&#7871;n
l&#432;&#7907;c và bí quy&#7871;t thành công quan tr&#7885;ng nh&#7845;t &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c hàng tri&#7879;u b&#7841;n tr&#7867; trên th&#7871;
gi&#7899;i áp d&#7909;ng thành công. Cu&#7889;n sách này s&#7869; cho b&#7841;n lòng can &#273;&#7843;m và nhi&#7879;t huy&#7871;t &#273;&#7875;
ti&#7871;n v&#7873; phía tr&#432;&#7899;c!<br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/01-loi_gioi_thieu.mp3">
L&#7901;i gi&#7899;i thi&#7879;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/02-yeu_to_ban.mp3">
Y&#7871;u t&#7889; &quot;b&#7841;n&quot; </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/03-kent_la_ai.mp3">
Kent Healy là ai? </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/04-jack_la_ai.mp3">
Jack Canfield là ai? </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/05-nguyen_tac_1.mp3">
Nguyên t&#7855;c 1: Ch&#7883;u 100% trách nhi&#7879;m v&#7873; cu&#7897;c &#273;&#7901;i mình </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/06-toan_dien.mp3">
Toàn di&#7879;n </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/07-tro_do_loi.mp3">
Trò &#273;&#7893; l&#7895;i và than vãn </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/08-phan_ung_bang_hanh_dong.mp3">
Ph&#7843;n &#7913;ng b&#7857;ng hành &#273;&#7897;ng </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/09-don_gian_chua_chac_de.mp3">
&#272;&#417;n gi&#7843;n ch&#432;a ch&#7855;c là d&#7877; dàng </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/10-nguyen_tac_2.mp3">
Nguyên t&#7855;c 2: Tin r&#7857;ng m&#7885;i &#273;i&#7873;u &#273;&#7873;u có th&#7875; </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/11-tim_doi_ngu_ung_ho.mp3">
Tìm &#273;&#7897;i ng&#361; &#7911;ng h&#7897; </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/12-nhung_nguoi_khac.mp3">
Nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i khác </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/13-nguyen_tac_3.mp3">
Nguyên t&#7855;c 3: Xác &#273;&#7883;nh &#273;i&#7873;u mình mu&#7889;n </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/14-dung_song_bang_giac_mo.mp3">
&#272;&#7915;ng s&#7889;ng b&#7857;ng gi&#7845;c m&#417; c&#7911;a ng&#432;&#7901;i khác </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/15-dung_co_thai_do.mp3">
&#272;&#7915;ng có thái &#273;&#7897; &quot;Sao c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c!&quot; </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/16-thu_hut_nhung_gi_ban_muon..mp3">
Thu hút nh&#7919;ng gì b&#7841;n mu&#7889;n </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/17-dung_chi_nghi.mp3">
&#272;&#7915;ng ch&#7881; ngh&#297; v&#7873; nó, hãy vi&#7871;t nó ra! </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/18-nguyen_tac_4.mp3">
Nguyên t&#7855;c 4: Hi&#7875;u rõ lý do mình t&#7891;n t&#7841;i trên &#273;&#7901;i </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/19-de_cuoc_doi_chung_ta.mp3">
&#272;&#7875; cu&#7897;c &#273;&#7901;i chúng ta di&#7877;n ra t&#7889;t h&#417;n </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/20-muc_dich_cua_ban_la_gi.mp3">
M&#7909;c &#273;ích c&#7911;a b&#7841;n là gì? </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/21-nguyen_tac_5.mp3">
Nguyên t&#7855;c 5: H&#432;&#7899;ng &#273;&#7871;n &#273;i&#7873;u t&#7889;t nh&#7845;t </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/22-du_co_the.mp3">
Dù có th&#7875; &#273;ang l&#7849;n tr&#7889;n &#273;âu &#273;ó, &#273;i&#7873;u t&#7889;t nh&#7845;t v&#7851;n luôn t&#7891;n t&#7841;i. </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/23-nguyen_tac_6.mp3">
Nguyên t&#7855;c 6: S&#7913;c m&#7841;nh c&#7911;a m&#7909;c tiêu </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/24-ba_moi_de_doa.mp3">
Ba m&#7889;i &#273;e d&#7885;a </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/25-y_nghia_dang_sau.mp3">
Ý ngh&#297;a &#273;&#7857;ng sau m&#7909;c tiêu </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/26-nguyen_tac_7.mp3">
Nguyên t&#7855;c 7: Th&#7843; phanh </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/27-vong_tron_lan_quan.mp3">
Vòng tròn l&#7849;n qu&#7849;n </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/28-nguyen_tac_8.mp3">
Nguyên t&#7855;c 8: Hãy t&#432;&#7903;ng t&#432;&#7907;ng </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/29-hinh_dung_ra_su_hoan_hao.mp3">
Hình dung ra s&#7921; hoàn h&#7843;o </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/30-thuc_tap_hinh_dung.mp3">
Th&#7921;c t&#7853;p vi&#7879;c hình dung </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/31-nguyen_tac_9.mp3">
Nguyên t&#7855;c 9: Hãy &#8220;làm nh&#432; th&#7875;&#8221; b&#7841;n &#273;ã thành công </a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/32-hay_tro_thanh.mp3">
&quot;Hãy tr&#7903; thành ng&#432;&#7901;i mà b&#7841;n mu&#7889;n trong t&#432;&#417;ng lai&quot;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/33-nguyen_tac_10.mp3">
Nguyên t&#7855;c 10: &#272;&#7915;ng ng&#7841;i d&#7845;n thân</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<p dir="ltr">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/34-cu_thu_di.mp3">
C&#7913; th&#7917; &#273;i!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/35-nguyen_tac_11.mp3">
Nguyên t&#7855;c 11: Ng&#7849;ng cao &#273;&#7847;u &#273;&#7889;i m&#7863;t v&#7899;i s&#7907; hãi!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/36-nhan_dien_noi_so.mp3">
Nh&#7853;n di&#7879;n n&#7895;i s&#7907; hãi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/37-giam_thieu_rui_ro.mp3">
Gi&#7843;m thi&#7875;u r&#7911;i ro.</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/38-nguyen_tac_12.mp3">
Nguyên t&#7855;c 12: S&#7861;n sàng tr&#7843; giá</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/39-mot_yeu_cau_co_ban.mp3">
M&#7897;t yêu c&#7847;u c&#417; b&#7843;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/40-bien_cam_hung_thanh_hanh_dong.mp3">
Bi&#7871;n c&#7843;m h&#7913;ng thành hành &#273;&#7897;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/41-nguyen_tac_13.mp3">
Nguyên t&#7855;c 13: H&#7887;i! H&#7887;i! H&#7887;i!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/42-lam_sao_de_hoi.mp3">
Ngh&#7879; thu&#7853;t h&#7887;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/43-mot_vai_con_so.mp3">
M&#7897;t vài con s&#7889; b&#7845;t ng&#7901;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/44-nguyen_tac_14.mp3">
Nguyên t&#7855;c 14: Không ch&#7845;p nh&#7853;n s&#7921; t&#7915; ch&#7889;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/45-sw_sw_sw_sw.mp3">
SW &#8211; SW &#8211; SW &#8211; SW</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/46-ko_ngung_co_gang.mp3">
Không ng&#7915;ng c&#7889; g&#7855;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/47-nguyen_tac_15.mp3">
Nguyên t&#7855;c 15: S&#7917; d&#7909;ng ý ki&#7871;n ph&#7843;n h&#7891;i &#273;&#7875; ti&#7871;n nhanh v&#7873; phía tr&#432;&#7899;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/48-phan_ung_sai.mp3">
Ph&#7843;n &#7913;ng sai</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/49-cau_hoi_gia_tri.mp3">
Câu h&#7887;i gía tr&#7883; nh&#7845;t mà b&#7841;n có th&#7875; h&#7885;c &#273;&#432;&#7907;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/50-hay_lang_nghe.mp3">
Hãy l&#7855;ng nghe!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/51-nguyen_tac_16.mp3">
Nguyên t&#7855;c 16: Ng&#7915;ng &#273;i v&#7899;i gà tây &#273;&#7875; bay cùng &#273;&#7841;i bàng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/52-roi_khoi_nhom_dang_thuong.mp3">
R&#7901;i kh&#7887;i &quot;nhóm &#273;áng th&#432;&#417;ng&quot;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/53-hay_tranh_xa.mp3">
Hãy tránh xa l&#361; ma cà r&#7891;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/54-nguyen_tac_17.mp3">
Nguyên t&#7855;c 17: Ghi nh&#7853;n thành công làm n&#7873;n t&#7843;ng xây d&#7921;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/55-hay_trung_no_ra.mp3">
Hãy tr&#432;ng nó ra</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/56-nguyen_tac_18.mp3">
Nguyên t&#7855;c 18: Kiên trì theo &#273;u&#7893;i m&#7909;c tiêu</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/57-dung_voi_an_keo_ngot.mp3">
&#272;&#7915;ng v&#7897;i &#259;n k&#7865;o ng&#7885;t!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/58-nguyen_tac_90tren10.mp3">
Nguyên t&#7855;c 90/10</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/59-nguyen_tac_19.mp3">
Nguyên t&#7855;c 19: Công hi&#7873;n h&#7871;t mình &#273;&#7875; tr&#7903; thành ng&#432;&#7901;i gi&#7887;i nh&#7845;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/60-di_xa_them_mot_chut.mp3">
&#272;i xa thêm m&#7897;t chút</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/61-cau_chuyen_cuaJonny.mp3">
Câu chuy&#7879;n c&#7911;a Johny</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/62-quy_tac_ko_ngoai_le.mp3">
&quot;Quy t&#7855;c không ngo&#7841;i l&#7879;&quot;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/63-nguyen_tac_thu_20.mp3">
Nguyên t&#7855;c 20: Hãy b&#7855;t &#273;&#7847;u ngay t&#7915; bây gi&#7901;!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/64-phan_thuong_chi_duoc_trao.mp3">
Ph&#7847;n th&#432;&#7903;ng ch&#7881; &#273;&#432;&#7907;c trao cho ng&#432;&#7901;i bi&#7871;t hành &#273;&#7897;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/biquyetthanhcongdanhchobantre/65-phan_ket_luan.mp3">
Ph&#7847;n k&#7871;t lu&#7853;n: Th&#7917; thách chúng tôi dành cho b&#7841;n</a></p></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:none;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p dir="ltr"><b>&#272;&#7915;ng bao gi&#7901; t&#7915; b&#7887; &#432;&#7899;c m&#417;</b>
</p>
<p dir="ltr">
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://unicore.net.vn/images/stories/Unicore.net.vn/Anh%20sach%20khuyen%20doc/DungTuBoUocMoB.jpg" width="200" height="314" />&#8220;Cho
dù có lúc &#432;&#7899;c m&#417; b&#7883; che m&#7901;, b&#7883; vùi d&#7853;p trong nh&#7919;ng th&#7917; thách c&#7911;a cu&#7897;c s&#7889;ng khi&#7871;n
b&#7841;n không còn mu&#7889;n ngh&#297; v&#7873; nó n&#7919;a &#8211; Nh&#432;ng b&#7841;n &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; t&#7915; b&#7887; nó, vì &#273;ó chính
là ý ngh&#297;a th&#7921;c s&#7921; c&#7911;a cu&#7897;c s&#7889;ng, là &#273;i&#7873;u c&#7847;n thi&#7871;t t&#7841;o nên s&#7913;c m&#7841;nh cho b&#7841;n&#8221;.
&#272;ó chính là ý t&#432;&#7903;ng chính c&#7911;a t&#7853;p sách &#272;&#7915;ng bao gi&#7901; t&#7915; b&#7887; &#432;&#7899;c m&#417; do First News (NXB
TP.HCM) v&#7915;a phát hành. Cu&#7889;n sách tuy&#7875;n ch&#7885;n g&#7847;n 50 bài vi&#7871;t, truy&#7879;n ng&#7855;n hay,
&#273;&#7897;c &#273;áo và mang nhi&#7873;u ý ngh&#297;a sâu s&#7855;c, g&#7847;n g&#361;i v&#7899;i th&#7921;c t&#7871; cu&#7897;c s&#7889;ng. <br />
<br />
Trong cu&#7897;c s&#7889;ng chúng ta, ai c&#361;ng có m&#7897;t &#432;&#7899;c m&#417; cho m&#7897;t ngày mai th&#7853;t &#273;&#7865;p, dù
bình d&#7883; hay phi th&#432;&#7901;ng &#8211; &#273;ó có th&#7875; là &#432;&#7899;c m&#417; r&#7845;t &#273;&#7895;i gi&#7843;n d&#7883; c&#7911;a m&#7897;t c&#7853;u bé t&#7853;t
nguy&#7873;n &#273;&#432;&#7907;c b&#432;&#7899;c &#273;i bình th&#432;&#7901;ng nh&#432; bao tr&#7867; khác, ho&#7863;c &#273;ó là &#432;&#7899;c m&#417; tìm &#273;&#432;&#7907;c
vi&#7879;c làm mà mình yêu thích c&#7911;a m&#7897;t cô gái th&#7845;t nghi&#7879;p, &#432;&#7899;c m&#417; tr&#7903; thành nh&#7841;c s&#297;
n&#7893;i ti&#7871;ng c&#7911;a m&#7897;t c&#7853;u bé không còn nhìn th&#7845;y ánh sáng, ho&#7863;c là nh&#7919;ng &#432;&#7899;c m&#417;
chinh ph&#7909;c, v&#432;&#7907;t qua nh&#7919;ng th&#7917; thách, v&#432;&#417;n lên &#273;&#7875; kh&#7859;ng &#273;&#7883;nh và &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c nh&#7919;ng
gì mình ao &#432;&#7899;c. Nh&#7919;ng &#432;&#7899;c m&#417; &#273;áng quý, &#273;áng trân tr&#7885;ng &#273;ó luôn là ni&#7873;m hy v&#7885;ng,
ngu&#7891;n &#273;&#7897;ng l&#7921;c cho m&#7895;i ng&#432;&#7901;i &#273;&#7875; s&#7889;ng, &#273;&#7875; c&#7843;m nh&#7853;n và h&#432;&#7899;ng &#273;&#7871;n t&#432;&#417;ng lai. <br />
<br />
Nh&#432;ng cu&#7897;c s&#7889;ng luôn tìm &#7849;n nh&#7919;ng khó kh&#259;n tr&#7903; ng&#7841;i và th&#7917; thách b&#7845;t ng&#7901; &#8211; con
&#273;&#432;&#7901;ng &#273;i &#273;&#7871;n nh&#7919;ng &#432;&#7899;c m&#417; &#7845;y không h&#7873; b&#7857;ng ph&#7859;ng. Và dù không h&#7873; mong mu&#7889;n, &#273;ôi
khi, chúng ta ph&#7843;i &#273;&#7889;i m&#7863;t v&#7899;i t&#7853;n cùng c&#7911;a kh&#7893; &#273;au, th&#7845;t b&#7841;i. Khi &#273;ó, n&#7871;u gi&#7919;
mình, &#273;&#7915;ng g&#7909;c ngã, chúng ta s&#7869; tìm l&#7841;i &#273;&#432;&#7907;c chính mình và nh&#7853;n ra ý ngh&#297;a sâu
s&#7855;c c&#7911;a t&#7915;ng kho&#7843;nh kh&#7855;c cu&#7897;c s&#7889;ng.<br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/01-loigioithieu.mp3">
L&#7901;i gi&#7899;i thi&#7879;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/02-khatvongcuanangViolet.mp3">
Khát v&#7885;ng c&#7911;a nàng Violet</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/03-nhungluachonchocuocsong.mp3">
Nh&#7919;ng l&#7921;a ch&#7885;n cho cu&#7897;c s&#7889;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/04-amthanhcuasukientri.mp3">
Âm thanh c&#7911;a s&#7921; kiên trì</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/05-caubehaisao.mp3">
C&#7853;u bé hái sao</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/06-tamlongnguoimenuoi.mp3">
T&#7845;m lòng ng&#432;&#7901;i m&#7865; nuôi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/07-dieukydieucuaniemtin.mp3">
&#272;i&#7873;u k&#7923; di&#7879;u c&#7911;a ni&#7873;m tin</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/08-noluccogiatrinhat.mp3">
N&#7895; l&#7921;c có giá tr&#7883; nh&#7845;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/09-danhchoban.mp3">
Dành cho b&#7841;n...</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/10-haytinvaonhungphepmau.mp3">
Hãy tin vào nh&#7919;ng phép màu</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/11-haybatdautunhungdieubinh.mp3">
Hãy b&#7855;t &#273;&#7847;u t&#7915; nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u bình d&#7883;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/12-caubemuvabonghoadai.mp3">
C&#7853;u bé mù và bông hoa d&#7841;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/13-chiecchangiavacuochanhtr.mp3">
Chi&#7871;c chân gi&#7843; và cu&#7897;c hành trình</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/14-nhungkhanangvotan.mp3">
Nh&#7919;ng kh&#7843; n&#259;ng vô t&#7853;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/15-conduongdandenthanhcong.mp3">
Con &#273;&#432;&#7901;ng d&#7851;n &#273;&#7871;n thành công</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/16-decuocsongcoynghiahon.mp3">
&#272;&#7875; cu&#7897;c s&#7889;ng có ý ngh&#297;a h&#417;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/17-ngayhomnaytoise.mp3">
Ngày hôm nay tôi s&#7869;...</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/18-dieuchungtoikhongnoi.mp3">
&#272;i&#7873;u chúng tôi không nói</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/19-nhungdongxucuaba.mp3">
Nh&#7919;ng &#273;&#7891;ng xu c&#7911;a bà</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/20-nhunglathu.mp3">
Nh&#7919;ng lá th&#432;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/21-suchiasegiandon.mp3">
S&#7921; chia s&#7867; gi&#7843;n &#273;&#417;n</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<p dir="ltr">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/22-nhavantihon.mp3">
Nhà v&#259;n tí hon</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/23-doimatcuatamhom.mp3">
&#272;ôi m&#7855;t c&#7911;a tâm h&#7891;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/24-ngongiovacaysoi.mp3">
Ng&#7885;n gió và cây s&#7891;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/25-thangvathua.mp3">
Th&#7855;ng và thua</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/26-dungbaogio.mp3">
&#272;&#7915;ng bao gi&#7901;...</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/27-khatvongcuatuoitre.mp3">
Khát v&#7885;ng c&#7911;a tu&#7893;i tr&#7867;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/28-haytinvaochinhminh.mp3">
Hãy tin vào chính mình</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/29-nhunggiatricuocsong.mp3">
Nh&#7919;ng giá tr&#7883; cu&#7897;c s&#7889;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/30-daibaqngmaudo.mp3">
D&#7843;i b&#259;ng màu &#273;&#7887;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/31-vatoidalamduoc.mp3">
Và tôi &#273;ã làm &#273;&#432;&#7907;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/32-chiecdumaudo.mp3">
Chi&#7871;c dù màu &#273;&#7887;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/33-hodakotubo.mp3">
H&#7885; &#273;ã không t&#7915; b&#7887;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/34-baitruotbangcuaHeidi.mp3">
Bài tr&#432;&#7907;t b&#259;ng c&#7911;a Heidi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/35-dieugilauantrong.mp3">
&#272;i&#7873;u gì là quan tr&#7885;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/36-thienthantuyet.mp3">
Thiên th&#7847;n tuy&#7871;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/37-giatrividaicuamottainan.mp3">
Giá tr&#7883; v&#297; &#273;&#7841;i c&#7911;a m&#7897;t tai n&#7841;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/38-hoacsonghoactontai.mp3">
Ho&#7863;c s&#7889;ng ho&#7863;c t&#7891;n t&#7841;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/39-chiecxelanduoimua.mp3">
Chi&#7871;c xe l&#259;n d&#432;&#7899;i m&#432;a</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/40-duonghamxuyenquatraidat.mp3">
&#272;&#432;&#7901;ng h&#7847;m xuyên qua trái &#273;&#7845;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2008/dungbaogiotubouocmo/41-uocmovahienthuc.mp3">
&#431;&#7899;c m&#417; và hi&#7879;n th&#7921;c</a></p></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div><script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Đắc Nhân Tâm - Dale Carnegie</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:none;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p dir="ltr"><b>&#272;&#7855;c Nhân Tâm - Dale Carnegie</b>
</p>
  <p dir="ltr">
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://unicore.net.vn/images/stories/Unicore.net.vn/Anh%20sach%20khuyen%20doc/Dacnhantam.jpg" width="251" height="334" /><b>&#272;&#7855;c nhân tâm</b> &#8211; How to win friends and Influence People c&#7911;a Dale Carnegie là quy&#7875;n sách n&#7893;i ti&#7871;ng nh&#7845;t, bán ch&#7841;y nh&#7845;t và có t&#7847;m &#7843;nh h&#432;&#7903;ng nh&#7845;t c&#7911;a m&#7885;i th&#7901;i &#273;&#7841;i.<br />
  <br />
  Tác ph&#7849;m &#273;ã &#273;&#432;&#7907;c chuy&#7875;n ng&#7919; sang h&#7847;u h&#7871;t các th&#7913; ti&#7871;ng trên th&#7871; gi&#7899;i và có m&#7863;t &#7903; hàng tr&#259;m qu&#7889;c gia. &#272;ây là quy&#7875;n sách duy nh&#7845;t v&#7873; th&#7875; lo&#7841;i self-help liên t&#7909;c &#273;&#7913;ng &#273;&#7847;u danh m&#7909;c sách bán ch&#7841;y nh&#7845;t (best-selling Books) do báo The New York Times bình ch&#7885;n su&#7889;t 10 n&#259;m li&#7873;n. Riêng b&#7843;n ti&#7871;ng Anh c&#7911;a sách &#273;ã bán &#273;&#432;&#7907;c h&#417;n 15 tri&#7879;u b&#7843;n trên th&#7871; gi&#7899;i.<br />
  <br />
  Tác ph&#7849;m có s&#7913;c lan to&#7843; vô cùng r&#7897;ng l&#7899;n &#8211; dù b&#7841;n &#273;i &#273;&#7871;n b&#7845;t c&#7913; &#273;âu, b&#7845;t k&#7923; qu&#7889;c gia nào c&#361;ng &#273;&#7873;u có th&#7875; nhìn th&#7845;y. Tác ph&#7849;m &#273;&#432;&#7907;c &#273;ánh giá là quy&#7875;n sách &#273;&#7847;u tiên và hay nh&#7845;t, có &#7843;nh h&#432;&#7903;ng làm thay &#273;&#7893;i cu&#7897;c &#273;&#7901;i c&#7911;a hàng tri&#7879;u ng&#432;&#7901;i trên th&#7871; gi&#7899;i. Không còn n&#7919;a khái ni&#7879;m gi&#7899;i h&#7841;n &#272;&#7855;c Nhân Tâm là ngh&#7879; thu&#7853;t thu ph&#7909;c lòng ng&#432;&#7901;i, là làm cho t&#7845;t c&#7843; m&#7885;i ng&#432;&#7901;i yêu m&#7871;n mình. &#272;&#7855;c nhân tâm và cái Tài trong m&#7895;i ng&#432;&#7901;i chúng ta.<br />
  <br />
  &#272;&#7855;c Nhân Tâm trong ý ngh&#297;a &#273;ó c&#7847;n &#273;&#432;&#7907;c th&#7909; &#273;&#7855;c b&#7857;ng s&#7921; hi&#7875;u rõ b&#7843;n thân, thành th&#7853;t v&#7899;i chính mình, hi&#7875;u bi&#7871;t và quan tâm &#273;&#7871;n nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i xung quanh &#273;&#7875; nhìn ra và kh&#417;i g&#7907;i nh&#7919;ng ti&#7873;m n&#259;ng &#7849;n khu&#7845;t n&#417;i h&#7885;, giúp h&#7885; phát tri&#7875;n lên m&#7897;t t&#7847;m cao m&#7899;i. &#272;ây chính là ngh&#7879; thu&#7853;t cao nh&#7845;t v&#7873; con ng&#432;&#7901;i và chính là ý ngh&#297;a sâu s&#7855;c nh&#7845;t &#273;úc k&#7871;t t&#7915; nh&#7919;ng nguyên t&#7855;c vàng c&#7911;a Dale Carnegie.<br />
  <br />
  Quy&#7875;n sách &#272;&#7855;c nh&#7855;n tâm &#8220;&#272;&#7847;u tiên và hay nh&#7845;t m&#7885;i th&#7901;i &#273;&#7841;i v&#7873; ngh&#7879; thu&#7853;t giao ti&#7871;p và &#7913;ng x&#7917;&#8221;, quy&#7875;n sách &#273;ã t&#7915;ng mang &#273;&#7871;n thành công và h&#7841;nh phúc cho hàng tri&#7879;u ng&#432;&#7901;i trên kh&#7855;p th&#7871; gi&#7899;i.<br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/01-loi_gioi_thieu.mp3">L&#7901;i gi&#7899;i thi&#7879;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/02-quyen_sach_cua_moi_thoi_dai.mp3">Quy&#7875;n sách c&#7911;a m&#7885;i th&#7901;i &#273;&#7841;i&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/03-loi_tac_gia.mp3">L&#7901;i tác gi&#7843;&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/04-de_quyen_sach_mang_lai_ket_qua_tot_nhat.mp3">&#272;&#7875; quy&#7875;n sách này mang &#273;&#7871;n k&#7871;t qu&#7843; t&#7889;t nh&#7845;t</a>&nbsp;<br />
<br />
<b>Ph&#7847;n I: Ngh&#7879; thu&#7853;t &#7913;ng x&#7917; c&#259;n b&#7843;n</b><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/05-P1C1-Muon-lay-mat-thi-dung-pha-to-ong.mp3">Ch&#432;&#417;ng 1: &#8220;Mu&#7889;n l&#7845;y m&#7853;t thì &#273;&#7915;ng phá t&#7893; ong&#8221;</a>&nbsp;<br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/06-P1C2-Bi-mat-lon-nhat-trong-phep-ung-xu.mp3">Ch&#432;&#417;ng 2: Bí m&#7853;t l&#7899;n nh&#7845;t trong phép &#7913;ng x&#7917;&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam01/07-P1C3-Ai-lam-duoc-dieu-duoi-day-nguoi-do-se-co-ca-TG.mp3">Ch&#432;&#417;ng 3: Ai làm &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u d&#432;&#7899;i &#273;ây, ng&#432;&#7901;i &#273;ó s&#7869; có c&#7843; th&#7871; gi&#7899;i</a><br />
<br />
<b>Ph&#7847;n II: Sáu cách t&#7841;o thi&#7879;n c&#7843;m</b><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/01-phan2_chuong_4.mp3">Ch&#432;&#417;ng 4: Thành th&#7853;t quan tâm &#273;&#7871;n ng&#432;&#7901;i khác&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/02-phan2_chuong_5.mp3">Ch&#432;&#417;ng 5: Cách &#273;&#417;n gi&#7843;n &#273;&#7875; t&#7841;o &#7845;n t&#432;&#7907;ng t&#7889;t &#273;&#7865;p&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/03-phan2_chuong_6.mp3">Ch&#432;&#417;ng 6: &#272;&#7875; m&#7885;i vi&#7879;c luôn &#273;&#432;&#7907;c suôn s&#7867;&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/04-phan2_chuong_7.mp3">Ch&#432;&#417;ng 7: &#272;&#7875; tr&#7903; thành ng&#432;&#7901;i giao ti&#7871;p khéo léo&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/05-phan2_chuong_8.mp3">Ch&#432;&#417;ng 8: Thu hút s&#7921; quan tâm c&#7911;a ng&#432;&#7901;i khác&nbsp;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/06-phan_2_chuong_9.mp3">Ch&#432;&#417;ng 9: &#272;&#7875; ng&#432;&#7901;i khác yêu thích b&#7841;n ngay l&#7853;p t&#7913;c</a><br />
<b>Ph&#7847;n III: M&#432;&#7901;i hai cách h&#432;&#7899;ng ng&#432;&#7901;i khác suy ngh&#297; theo b&#7841;n</b><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/07-phan_3_chuong_10.mp3">Ch&#432;&#417;ng
10 : Không tranh cãi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/08-phan_3_chuong_11.mp3">Ch&#432;&#417;ng 11: Tôn tr&#7885;ng ý ki&#7871;n ng&#432;&#7901;i khác</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<p dir="ltr">
<b>Ph&#7847;n III: M&#432;&#7901;i hai cách h&#432;&#7899;ng ng&#432;&#7901;i khác suy ngh&#297; theo b&#7841;n (Ti&#7871;p theo )</b><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/09-phan_3_chuong_12.mp3">Ch&#432;&#417;ng 12: Th&#7859;ng th&#7855;n th&#7915;a nh&#7853;n sai l&#7847;m c&#7911;a mình</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/10-phan_3_chuong_13.mp3">Ch&#432;&#417;ng 13: M&#7853;t ng&#7885;t trong giao ti&#7871;p</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam02/11-phan_3_chuong_14.mp3">Ch&#432;&#417;ng 14: Bí quy&#7871;t c&#7911;a Socrates</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/01-chuong_15.mp3">Ch&#432;&#417;ng 15: Khôn ngoan khi g&#7863;p &#273;&#7889;i &#273;&#7845;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/02-chuong_16.mp3">Ch&#432;&#417;ng 16: &#272;&#7875; nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; h&#7907;p tác cao nh&#7845;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/03-phan_3_chuong_17.mp3">Ch&#432;&#417;ng 17: &#272;&#7863;t mình vào hoàn c&#7843;nh ng&#432;&#7901;i khác</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/04-phan_3_chuong_18.mp3">Ch&#432;&#417;ng 18: &#272;i&#7873;u m&#7885;i ng&#432;&#7901;i mong mu&#7889;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/05-phan_3_chuong_19.mp3">Ch&#432;&#417;ng 19: Kh&#417;i g&#7907;i s&#7921; cao th&#432;&#7907;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/06-phan_3_chuong_20.mp3">Ch&#432;&#417;ng 20: Trình bày v&#7845;n &#273;&#7873; m&#7897;t cách sinh &#273;&#7897;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/07-phan_3_chuong_21.mp3">Ch&#432;&#417;ng 21: Kh&#417;i g&#7907;i tinh th&#7847;n v&#432;&#7907;t lên th&#7917; thách</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/08-phan_4_chuong_22.mp3">Ch&#432;&#417;ng 22: Tr&#432;&#7899;c khi phê bình, hãy khen ng&#7907;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/09-phan_4_chuong_23.mp3">Ch&#432;&#417;ng 23: Phê bình m&#7897;t cách gián ti&#7871;p</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/10-phan_4_chuong_24.mp3">Ch&#432;&#417;ng 24: Nhìn nh&#7853;n sai l&#7847;m c&#7911;a b&#7843;n thân tr&#432;&#7899;c khi phê phán ng&#432;&#7901;i khác</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/11-phan_4_chuong_25.mp3">Ch&#432;&#417;ng 25: G&#7907;i ý thay vì ra l&#7879;nh</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/12-phan_4_chuong_26.mp3">Ch&#432;&#417;ng 26: Gi&#7919; th&#7875; di&#7879;n cho ng&#432;&#7901;i khác</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/13-phan_4_chuong_27.mp3">Ch&#432;&#417;ng 27: Khuy&#7871;n khích ng&#432;&#7901;i khác</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/14-phan_4_chuong_28.mp3">Ch&#432;&#417;ng 28: Cho ng&#432;&#7901;i khác ni&#7873;m t&#7921; hào</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/15-phan_4_chuong_29.mp3">Ch&#432;&#417;ng 29: M&#7903; &#273;&#432;&#7901;ng cho ng&#432;&#7901;i khác s&#7917;a ch&#7919;a l&#7895;i l&#7847;m</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/dacnhantam03/16-phan_4_chuong_30.mp3">Ch&#432;&#417;ng 30: Tôn vinh ng&#432;&#7901;i khác</a></p></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Khám phá cuộc sống - Jack Canfield &amp; Mark Victor Hansen</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:none;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p><b>Khám phá cu&#7897;c s&#7889;ng - Jack Canfield &amp; Mark Victor
  Hansen &amp; Steve Zikman</b>
</p>
<p>
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSwmeOshJpmAvPQHK4w-MYRYRYoGGctuAWhsCtWQXR1Nvda-RE_HQ" />Cu&#7897;c
s&#7889;ng t&#7845;p n&#7853;p, xô b&#7891; khi&#7871;n m&#7885;i ng&#432;&#7901;i c&#7843;m th&#7845;y luôn b&#7853;n r&#7897;n và d&#432;&#7901;ng nh&#432; quên &#273;i
nh&#7919;ng th&#7901;i kh&#7855;c yên bình trong tâm h&#7891;n, quên &#273;i khung c&#7843;nh thiên nhiên t&#432;&#417;i &#273;&#7865;p
mà b&#7841;n v&#7851;n l&#432;&#7899;t qua m&#7895;i ngày. Cu&#7889;n sách này s&#7869; giúp b&#7841;n g&#7907;i nh&#7899; l&#7841;i nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u
&#273;ó, b&#7841;n s&#7869; b&#7883; lôi cu&#7889;n vào th&#7871; gi&#7899;i sinh v&#7853;t và thiên nhiên g&#7847;n g&#361;i v&#7899;i bi&#7871;t bao
&#273;i&#7873;u k&#7923; l&#7841;, bí &#7849;n và v&#7867; &#273;&#7865;p trong lành, an nhiên.<br />
<br />
&#272;&#7889;i v&#7899;i m&#7897;t s&#7889; ng&#432;&#7901;i, thiên nhiên luôn là ch&#7895; d&#7921;a bình yên cho h&#7885;. Thiên nhiên
mang trong mình s&#7921; êm &#273;&#7873;m, lãng m&#7841;n và hi&#7873;n hòa khi&#7871;n chúng ta có &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; yên
bình, t&#7921; t&#7841;i khi &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7855;m mình v&#7899;i nh&#7919;ng con sóng nh&#7845;p nhô trên m&#7863;t sông êm &#273;&#7873;m,
nh&#7919;ng cánh &#273;&#7891;ng hoa d&#7841;i mênh mông hay nh&#7919;ng khu r&#7915;ng nh&#7887; d&#7885;c theo nh&#7919;ng con
&#273;&#432;&#7901;ng mòn. Ch&#7881; có t&#7921; nhiên m&#7899;i t&#7841;o nên nh&#7919;ng tuy&#7879;t tác nh&#432; v&#7853;y.<br />
<br />
V&#7867; &#273;&#7865;p c&#7911;a thiên nhiên &#7849;n ch&#7913;a d&#432;&#7899;i muôn vàn dáng v&#7867; khác nhau, và chúng ta có
th&#7875; g&#7855;n k&#7871;t v&#7899;i nh&#7919;ng k&#7923; quan c&#7911;a thiên nhiên b&#7857;ng r&#7845;t nhi&#7873;u cách. T&#7915; v&#7867; &#273;&#7865;p
hoang s&#417;, bình d&#7883; &#273;&#7871;n nh&#7919;ng v&#7867; &#273;&#7865;p hùng v&#297;, nguy nga, m&#7895;i câu chuy&#7879;n trong cu&#7889;n
sách này s&#7869; k&#7875; v&#7899;i b&#7841;n v&#7873; m&#7889;i liên h&#7879; thi&#7871;t y&#7871;u gi&#7919;a con ng&#432;&#7901;i và th&#7871; gi&#7899;i t&#7921;
nhiên.<br />
<br />
Dù b&#7841;n &#273;ang chinh ph&#7909;c &#273;&#7881;nh núi cao, c&#7855;m tr&#7841;i cùng b&#7841;n bè, chèo thuy&#7873;n d&#7885;c theo
dòng sông t&#297;nh l&#7863;ng ho&#7863;c &#273;&#417;n gi&#7843;n ch&#7881; ng&#7891;i ch&#417;i trên chi&#7871;c võng m&#7855;c sau sân nhà,
thì chúng ta &#273;&#7873;u tìm th&#7845;y &#7903; thiên nhiên nh&#7919;ng kho&#7843;nh kh&#7855;c vô cùng tuy&#7879;t di&#7879;u:
say mê và m&#7841;o hi&#7875;m, ng&#7841;c nhiên và thán ph&#7909;c, thanh bình và an nhiên.<br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/01-loi_gioi_thieu.mp3">
L&#7901;i gi&#7899;i thi&#7879;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/02-cuc_van_tho_va_ky_uc.mp3">
Cúc v&#7841;n th&#7885; và ký &#7913;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/03-cai_cay_to.mp3">
Cái cây to</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/04-chim_bo_nong.mp3">
Chim b&#7891; nông</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/05-donnie.mp3">
Donnie</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/06-di_dao.mp3">
&#272;i d&#7841;o s&#7869; t&#7841;o nên &#273;i&#7873;u gì khác bi&#7879;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/07-noi_duoc_goi_la_mua_ha.mp3">
N&#417;i &#273;&#432;&#7907;c g&#7885;i là mùa H&#7841;</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/08-dieu_khien_ba_grace_chay_bo.mp3">
&#272;i&#7873;u khi&#7871;n bà Grace ch&#7841;y b&#7897;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/09-rua_toi_ben_song.mp3">
R&#7917;a t&#7897;i bên sông</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/10-gap_go_lon_bien.mp3">
G&#7863;p g&#7905; l&#7907;n bi&#7875;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/11-tren_ngon_doi_chau_phi.mp3">
Trên nh&#7919;ng ng&#7885;n &#273;&#7891;i châu Phi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/12-phep_mau_cua_vit_me.mp3">
Phép màu c&#7911;a v&#7883;t m&#7865;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/13-ve_voi_thien_nhien.mp3">
V&#7873; v&#7899;i thiên nhiên</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2009/khamphacuocsong/14-tieng_chuong_trong_dem.mp3">
Ti&#7871;ng chuông trong &#273;êm</a></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
if(typeof(rnd) == 'undefined') var rnd = '';
rnd = Math.floor(Math.random()*1000);
rnd = 'id-' + rnd;
document.write('<a href="#" onclick="tmp = document.getElementById(&quot;' + rnd + '&quot;); tmp.style.display = (tmp.style.display == &quot;none&quot;) ? &quot;block&quot; : &quot;none&quot;; return false;" style="float:right;margin-right:5px;">');
//]]>
</script><img border='0' src='http://blogtintuconline.com/wp-content/hinh-anh/2011/04/1273565366_icon_down.gif'/>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</a>');
//]]>
</script>
<h2 class='title'>Cho một khởi đầu mới</h2>
<div class='widget-content'>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('<div id="' + rnd + '" style="display:show;">');
//]]>
</script>
<div style="padding:10px"><p dir="ltr"><b>Cho m&#7897;t kh&#7903;i &#273;&#7847;u m&#7899;i </b>
</p>
<p dir="ltr">
<img style="float: left; margin:10px 10px 10px 0" border="0" src="http://unicore.net.vn/images/stories/images.jpg" width="160" height="237" />Không
bao gi&#7901; có khái ni&#7879;m m&#7845;t t&#7845;t c&#7843; hay b&#7871; t&#7855;c hoàn to&#7843;n.Trong b&#7845;t k&#7923; hoàn c&#7843;nh nào,
b&#7845;t k&#7923; th&#7901;i &#273;i&#7875;m nào c&#361;ng có th&#7875; là kh&#7903;i &#273;&#7847;u t&#7889;t nh&#7845;t cho b&#7841;n<br />
Dù cu&#7897;c s&#7889;ng hi&#7879;n t&#7841;i còn nhi&#7873;u khó kh&#259;n, th&#7917; thách ,&#273;ã có lúc b&#7841;n th&#7853;t s&#7921; &#273;u&#7889;i
s&#7913;c, s&#7855;p b&#7887; cu&#7897;c...Cho dù ngày hôm qua c&#7911;a b&#7841;n có th&#7871; nào &#273;i n&#7919;a...Hãy b&#7855;t &#273;&#7847;u
b&#7857;ng nh&#7919;ng &#273;i&#7873;u bình d&#7883; nh&#7845;t.Trong b&#7845;t k&#7923; hoàn c&#7843;nh nào,không có th&#7901;i &#273;i&#7875;m nào
thích h&#7907;p cho m&#7897;t s&#7921; kh&#7903;i &#273;&#7847;u t&#7889;t h&#417;n là ngay t&#7915; bây gi&#7901; -ngay lúc này!<br />
<br />
H&#7841;t Gi&#7889;ng Tâm H&#7891;n - Cho M&#7897;t Kh&#7903;i &#272;&#7847;u M&#7899;i s&#7869; là ng&#432;&#7901;i b&#7841;n &#273;&#7891;ng hành cùng &#273;&#7897;c gi&#7843;
v&#432;&#7907;t qua nh&#7919;ng khó kh&#259;n, th&#7917; thách, nh&#7919;ng n&#7895;i &#273;au m&#7845;t mát trong cu&#7897;c s&#7889;ng th&#432;&#7901;ng
ngày, nh&#7919;ng th&#259;ng tr&#7847;m trên b&#432;&#7899;c &#273;&#432;&#7901;ng theo &#273;u&#7893;i &#432;&#7899;c m&#417; hay v&#432;&#417;n lên cho cu&#7897;c
s&#7889;ng t&#7889;t &#273;&#7865;p h&#417;n.<br />
<br />
Qua nh&#7919;ng s&#7921; ki&#7879;n xúc &#273;&#7897;ng, b&#7845;t ng&#7901;, các câu chuy&#7879;n &#273;&#7873;u nh&#7845;n m&#7841;nh &#273;&#7871;n tinh th&#7847;n
v&#432;&#7907;t lên, tìm &#273;&#432;&#7907;c c&#7843;m h&#7913;ng cu&#7897;c s&#7889;ng và s&#7913;c m&#7841;nh tinh th&#7847;n. B&#7841;n có th&#7875; b&#7855;t g&#7863;p
hình &#7843;nh c&#7911;a chính mình ho&#7863;c c&#7911;a nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i xung quanh &#273;&#7875; suy ng&#7851;m, khám phá và
tìm ra con &#273;&#432;&#7901;ng c&#7911;a chính mình.<br />
</p>
<br/>
<table border="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="50%" valign="top">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/01-dieu_bi_an_gian_di.mp3">
&#272;i&#7873;u bí &#7849;n gi&#7843;n d&#7883; c&#7911;a H&#7841;nh Phúc</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/02-ngay_quy_nhat.mp3">
Ngày quý nh&#7845;t trên &#273;&#7901;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/03-cho_ban_va_cho_toi.mp3">
Cho b&#7841;n và cho tôi</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/04-hoi_tiec.mp3">
H&#7889;i ti&#7871;c</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/05-bi_mat_cuoc_song.mp3">
Bí m&#7853;t cu&#7897;c s&#7889;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/06-tinh_yeu_va_time.mp3">
Tình Yêu và Th&#7901;i Gian</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/07-co_co_ve_da_di_xa.mp3">
Cô có v&#7867; &#273;i xa r&#7891;i nh&#7881;!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/08-khi_con_chua_muon.mp3">
Khi còn ch&#432;a mu&#7897;n</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/33-canh_cua_ko_khoa.mp3">
Cánh c&#7917;a ch&#432;a bao gi&#7901; khóa</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/09-dem_binh_yen.mp3">
&#272;êm bình yên</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/10-khi_gap_that_bai.mp3">
Khi g&#7863;p th&#7845;t b&#7841;i...</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/11-trai_tim_yeu_thuong.mp3">
Trái tim yêu th&#432;&#417;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/12-nguoi_chien_binh.mp3">
Ng&#432;&#7901;i chi&#7871;n binh d&#361;ng c&#7843;m</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/13-chiec_nhan_cuoi.mp3">
Chi&#7871;c nh&#7851;n c&#432;&#7899;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/14-niem_tin_co_tich.mp3">
Ni&#7873;m tin c&#7893; tích</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/15-lau_dai_cat.mp3">
Lâu &#273;ài cát</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/16-nguoi_suu_tap_uu_tu.mp3">
Ng&#432;&#7901;i s&#432;u t&#7853;p &#432;u t&#432;</a></td>
    <td width="50%" valign="top">
<p dir="ltr">
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/18-kham_pha_niem_vui.mp3">
Khám phá t&#7915; ni&#7873;m vui bé nh&#7887;</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/19-con_la_con_trai.mp3">
Con là con trai mà!</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/20-giot_nuoc_mat.mp3">
Gi&#7885;t n&#432;&#7899;c m&#7855;t hàn g&#7855;n n&#7895;i &#273;au</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/21-dung_bang_qua_nhanh.mp3">
&#272;&#7915;ng b&#259;ng quá nhanh</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/22-khoi_dau_tu_su_ket_thuc.mp3">
Kh&#7903;i &#273;&#7847;u t&#7915; s&#7921; k&#7871;t thúc</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/23-nhung_vien_bi.mp3">
Nh&#7919;ng viên bi c&#7911;a cu&#7897;c s&#7889;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/24-quy_luat_cua_cuoc_song.mp3">
Quy lu&#7853;t c&#7911;a cu&#7897;c s&#7889;ng</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/25-oan_minh.mp3">
O&#7857;n mình nh&#432;ng không ngã</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/26-nhung_vien_soi.mp3">
Nh&#7919;ng viên s&#7887;i k&#7923; di&#7879;u</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/27-mot_ngay_moi.mp3">
M&#7897;t ngày m&#7899;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/28-mon_qua_giang_sinh.mp3">
Món quà Giáng Sinh duy nh&#7845;t</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/29-lang_nghe_trai_tim.mp3">
L&#7855;ng nghe trái tim mình</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/30-nguon_sinh_luc_moi.mp3">
Ngu&#7891;n sinh l&#7921;c m&#7899;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/31-cho_mot_khoi_dau_moi.mp3">
Cho m&#7897;t kh&#7903;i &#273;&#7847;u m&#7899;i</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/32-hai_dan_day_leo.mp3">
Hai giàn dây leo</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/34-dieu_toi_muon_biet.mp3">
&#272;i&#7873;u tôi mu&#7889;n bi&#7871;t...</a><br />
<a href="http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/2010/chomotkhoidaumoi/17-su_menh_yeu_thuong.mp3">
S&#7913; m&#7879;nh yêu th&#432;&#417;ng</a></p></td>
  </tr>
</table>
</div>
</div>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
document.write('</div>');
//]]>
</script>
<div class='clear'></div>

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com