[Code Css 360 New Plus] Thay border (đường viền) cho blog

Việc thay đổi .rc thành rc_hd từ bản Plus qua Plus Beta khiến các code đường viền cũ ... tử trận  Hôm nay olympia làm cái code mới cho mọi người xài chơi 


Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(Link hình) left bottom;}/*olympia41124*/
.rc_hd div{background:transparent url(Link hình) right bottom;}/*vietnam360plus.com*/
.rc_bd{background:transparent url(Link hình) repeat-y;border-style:none;}/*olympia41124*/
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(Link hình) repeat-y right top;border-style:none;}/*vietnam360plus.com*/
.rc_ft{background:transparent url(Link hình) left top;}/*olympia41124*/
.rc_ft div{background:transparent url(Link hình) repeat-x right top;}/*vietnam360plus.com*/
#blast .tail {background:transparent;}/*olympia41124*/

Thay link hình bằng link hình của bạn. Lưu ý là với code trên các bạn chỉ nên lấy hình kích cỡ nhỏ 5x5 thay vào link hình trong code thôi nhé, nếu lớn hơn thì trông xấu lắmDưới đây có một số mẫu bạn có thể sử dụng


Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/lodfwerfht6756.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/9itu57412.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/8787687uiuy7876876.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/85iuytu568768.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/78768785785iyuiuyuyiyu.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/7679898rtuytu6765.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/687688ytu787.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/6756rtrt64767.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/658678uyt8787.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/65654hfdsw.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/645ytr64765.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/64534734054tyurw5.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5urty54765878.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/5435ewrewrw6635.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Code


Quote:
.rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) left bottom;}
.rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) right bottom;}
.rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) repeat-y;border-style:none;}
.rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) repeat-y right top;border-style:none;}
.rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) left top;}
.rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/2474ytrye76765.gif) repeat-x right top;}
#blast .tail {background:transparent;}


Link hình mẫu olympia lấy từ link sau >>>http://forum.vietnam360plus.com/showthread.php?t=20Written by olympia41124 - http://forum.vietnam360plus.com 

Nguồn : http://forum.vietnam360plus.com/showthread.php?t=1393

Nguồn : chúng tôi sưu tầm từ nhiều nguồn

Không có nhận xét nào

Một số lưu ý khi bình luận

Bấm Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo khi admin trả lời.

Để bình luận một đoạn code, hãy mã hóa code trước nhé!

» Cảm ơn bạn đã ghé thăm websitemika.com
» Nếu có thắc mắc hay góp ý, bạn hãy để lại một góp ý !
» Vui lòng đăng những góp ý lịch sự và gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể
HƯỚNG DẪN ĐĂNG THÔNG TIN GÓP Ý :
Bước 1 – Gõ nội dung bạn cần góp ý tới chúng tôi.
Bước 2 - Xử lý mục " Nhận xét với tư cách "
Cách 1 : - Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào.Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách Chọn hồ sơ là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống để cho chúng tôi biết bạn là ai. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.
Cách 2 : - Chọn Ẩn danh.
Bước 3 - Xem trước: Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (rất cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).
Bước 4 - Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống đăng góp ý trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán đăng lại góp ý để khỏi tốn thời gian!
Bước 5 – Lick vào Button : Đăng nhận xét . Vậy là xong,góp ý của các bạn sẽ được Admin kiểm duyệt và cho đăng trong vòng 12h.Cảm ơn các bạn đã góp ý !

GIỚI THIỆU ĐẾN QUÝ KHÁCH MỘT SỐ DỰ ÁN SẼ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018


DANH MỤC BÀI ĐĂNG - KHÁCH MUỐN XEM NỘI DUNG GÌ LICK VÀO TIÊU ĐỀ ẤY


WEBSITEMIKA - THƯƠNG HIỆU UY TÍN BỞI HƠN 300 DOANH NGHIỆP VÀ CÁC THƯƠNG HIỆU VỪA VÀ NHỎ LỰA CHỌN
Điểm giao dịch: Online 24h
-Email: Setup247@gmail.com - Website: https://thietkeweb.mikalaza.com